КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:39

пріложи \103\ на скоронь, гдε боли(т). Є̃ [5]. Муки пшεнічнои горстъ, и пεрцу, и соли, ωцту вінного змЂшаи и учіни плA(ст)εръ, пріложі на скороннЂ и ти... 1 /222/

На свεр(ъ)бAчки 2, или пар(ъ)хи. Возми ωманового корεнA, ім(ъ)бεру, бобкувъ, цитвару, сЂрки, соли, каждого заров(ъ)но, учини c того порохъ пото(м), пото(м) возми горювки, и наскробай мидла, и поставъ на ωгεнь, a якъ сA мыдло ростопи(т), здойми з ωгнA, в(ъ)сыпъ порохъ той и змЂшай в тεпло(м) мЂсцу. А εжεли за[с]тарЂлый будутъ, трεба εднако кров(ъ) албо банки ставіти, до того пожиточ(ъ)ны суть ван(ъ)ны, абы сA пойти в купεли. На свεр(ъ)бAчки, заражεнA εдε(н) ω(т) [д]ругого роскруй цидріну, посоли солεвъ и натεрай тЂло, εсли цитрины нε будε, возми яйко квасноε албо квасу капусного, соли, сЂрки и бобковъ, столци, загрЂй, смаруи тεпло. Потомъ мастъ саманова на свεр(ъ)бAчки бар(ъ)зо добра, прідавши до того бобковъ a лыбо ωлεйку боб(ъ)кового албо мыд(ъ)ла рЂдкого. И тε(ж) купЂл(ъ) з воды, прілAвши до нεнεи́ [!] лугу масного. И тεжъ листA з догану покраAвши, можε в горув(ъ)ку, вымокнε, процЂдіти, выдусити и в(ъ) горнA малоε, и мыдла вло(ж), а покрай дробно, прівари и соли прεдъ тымъ, потирай. И тεжъ: εжεли застарЂла, пото(м) солоткои́ яблони скωрки налупи и вари, и мыисA, поможεтъ. /221/

На тεчεнA крви з носа. Возми грібовъ, котрыε на старыхъ дрεвахъ бзовыхъ выростутъ, назбираи, и всуши, и натри на порохъ, и пахати, якъ 3 табаку, то кровъ пεрεстанε ити 4. ЛЂкъ В̃ [2]: возми копір(ъ)васу, и в(ъ)суши 5, и в(ъ)три εго, даи в носъ мЂсто табаки, кровъ пεрεстанεтъ.

На к(р)вавый мочъ. Возми мху тεр(ъ)нового, который на тεр(ъ)ню ростεтъ, и в(ъ)суши, и в(ъ)три на порохъ, давай ужівати, помо(жε) 6.

На пухлину в ногахъ. Вари в(ъ) водЂ дубо[в]ε листA албо скюр(ъ)ку дубову, ωсолівши добрЂ, мочити ноги в т[εп]луй водЂ, бзовоε листA свЂжεε прікладай албо скюр(ъ)ку бзовую, дубовую, вытAгаεтъ пухліну. В̃ [2]: цεлЂздовый 7 листωмъ ωкладати, намочъ в(ъ) горювцЂ полыну, и татар(ъ)ского sЂлA, и ялюв(ъ)цу, и пεр(ъ)цу, кам(ъ)форε, тою горюв(ъ)кою ωзтирай ноги часто 8.

На спεчεный разъ. Возми ωливы и бЂ[л]ковъ яεчныхъ заров(ъ)но, смаруй що година 9 пεромъ и прісыпуи разы вов(ъ)чεвъ табаковъ, то εстъ порохнавъковъ, и скюр(ъ)ку прівівай, загои́т(ъ)сA.

На колки ωлεω(к) 10 магдаловыи и тεрпεн(ъ)тіновыи помощныи. /222/

На млость. Гды чловεкъ млЂεтъ и млостъ нападε, зарасъ εго назнак(ъ), помашъ водовъ тваръ зимновъ, ωбмый а вина албо вют(ъ)ки горювки до устъ влЂй, а по(д) носомъ натірай горювкою сεрдεчною.1 Далі в рядку не прочитано одне-два слова.

2 На полі з правого боку «свεрб(ъ).».

3 Літера ъ залита чорнилом, нечітка.

4 Літера т перероблена з іншої.

5 Літера c перероблена з іншої.

6 Склад -жε дописаний над рядком, нечіткий.

7 Тобто «цεлЂздовымъ».

8 Далі в рядку хрестик, обведений пунктирною лінією. Абзац відкреслений прямою лінією.

9 Тобто «щогодини».

10 Далі в рядку місце від витертого переписувачем слова.

11 Частина слова «гу(н)» виправлена з н.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:39

На бЂгу(н)ку 11. Варити трЂски и піти. В̃ [2]: попЂлъ варіти в оцтЂ и ωбъложіти животъ и кріжЂ. Г̃ [3]: наварити бабчаного листA в оц(т)Ђ и хлЂбъ грЂн(ъ)-\104\ку и́сти, поможε. И бюб(ъ) добрЂ и́сти, a воды нε пити, крупы ячмЂныи́ варити густо и з(ъ) молокомъ и́сти, поможε. Варити тεрки в(ъ) водЂ албо скюр(ъ)ку, лубA тεр(ъ)новоε, попрε(м) бЂлымъ моцно ωпопъри и пий рано й на ночъ.

На болAчку. Трεба гріба, вари в(ъ) молоцЂ солоткомъ, пріклада(й), або пю(д)бЂл(ъ), насінЂй мЂхиръ, сліву пріклада(й), выдуси(в)ши кют(ъ)ку, и пюдбЂлъ прікладаи.

На кашεлъ. Воз(ъ)ми молока солодъкого, вари квЂтъ бзовый, в(ъ)сушоныи, процЂдивши, влошъ цукру трохи албо мεду, дава[й] ма 1 часто пити тεпло. В̃ [2]: сокъ з рε(т)квы с цукромъ албо з мεдо(м) змЂшавши, пій часто, поможε. Горювка /225/ ГорЂлка c цукромъ, c шавраномъ, з розЂйками піти. Д̃ [4]: вари руту в(ъ) півЂ, процЂдівши, влошъ масла, пій. Є̃ [5]: чεстнокъ в(ъ) мεду смажити, пій чεстнокъ, в молоцЂ вари, пи(й).

На мухи. Достань дут(ъ)ка, пт[а]ха, полошъ на ωгεнь ярый, поставъ до халупи, позатикай ωкна, двεрЂ, и ω(т) того діму поздіхают(ъ) вшітки, и пауки, хоць пЂрюмъ того пташ(ъ)ка дутка, а пото(м) ялювцεмъ албо чимъ выкуръ избу.

На блосщіцЂ. Сала вεпрового лотовъ два, жівого срЂбра лотъ розотри на мЂлко, и помЂшай c саломъ, и ма(ш) стЂны, спары, позды(х). В̃ [2]: возми полону 2, корЂнA чεмεріцЂ бЂлуи, вари в(ъ) лугу, вложи жолчи воловой, намасти тымъ вшітки стЂны. Г̃ [3]: ωкурюй стЂны пЂрюмъ ла[с]товчи(м), жεбы сA нε плоділи в(ъ) стЂнахъ. Возми вапна нεгашоного, жолъчи воловой, ωцту моцного, змЂшай, понатирай тымъ спары, поздыхаютъ, плодітісA нε будутъ. A гды бы до того εщε аршεніку, дεлεко [!] лЂпшε εстъ.

На блыхи. ЛістA татар(ъ)ского sЂлA потрAсовати под ноги, варіти полонъ 3 дрεсεнъ 4 в(ъ) водЂ и в(ъ)ложи жолчи воловой, тымъ поливати.

ГусεніцЂ губіти. Квасу буракового, тымъ часто кропіти, зараз(ъ) поздыхаютъ. В̃ [2]: «ГусεніцЂ, розказали вамъ, абыстε пошли до століцЂ скоро, скоро, скоро» — тоε напіши на кар(ъ)т(ъ)ку и запεчатаи 5, /226/ та й и до капусти подвεр(ъ)зи, згінутъ. Г̃ [3]: мл̃твы трεба чітати, згинутъ. Молітвы з трεбніка, що напротівъ в(ъ)рεдомъ чεрвомъ, и ωсвAтіти воду, и ωсвAті[т]и ωліво и сюль, и помЂшати з водов(ъ), и покропіти капусту, всюды прюити, кропів(ъ)ши, а ищи, кобы в(ъ) пεр(ъ)шу пAтніцу м(с)ц̃A, а воды пріню[с]ши, заки днь нε будε, заки птахи сA нε рушA(т).


1 Помилково замість «му».

2 Тобто «полину».

3 Тобто «полинъ».

4 Мабуть, помилково замість «дрεвεсεнъ».

5 На полі внизу, під нерівною лінією, напис: «СЂи росаду на бл̃говЂщεніε, гусεніцЂ εи нε будутъ исти, εно впεрεдъ понε зготювъ».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:39

На уразъ c тAжару албо столчεнA звысока. НасЂнA з бука букви ужівати, сало кюн(ъ)скоε c піво(м) тεпло піти й нім сA смаровати, матεріну дш̃ку, sЂлA, з оцто(м) и з(ъ) ωліво(м) піти и тым(ъ) сA паріти. На вну[т]рный уразъ сокъ позЂн(ъ)ковый [з] жівокостAны(м) сокомъ соко(м) [!] змЂшати, напіватісA, тоε раны в(ъ)нутр(ъ)ныε гои́тъ. ВзAти бж̃εго дрεвка горстъ, в(ъ)ставъ в(ъ) ново(м) горци, в(ъ) півЂ старо(м), вложити с(ъ) сала тоты скавки, що сало стикаю(т), а ґды бы випитъ до половини, наклади масла маεвого и дай хорому піти \105\ тεпло. Мεду прЂсного в(ъ)зAти, тылко жъ масла маεвого, роз(ъ)топити в(ъ)купЂ тоε, выпити на разъ и потітісA.

Коли кому кіла, возми бобовой муки и зъ прЂсны(м) мεдо(м) змЂшай, и ты(м) помазуи.

Кому гнілεць во устЂхъ, сокъ мAтчаный з галуно(м) поло[с]кати уста. Водка бабчанаA гнілεцъ выхайдожуεтъ, полочучи ус(ъ)та. ГалAсу и вют(ъ)ки ружовой змЂшав(ъ)ши шалвЂю, в водЂ варіти, а в той юсЂ часто руки умывати. Возми Г̃ [3] бобки, стεр(ъ)ши и(х) з бεнд[р]Ђнцови(м) /227/ з бεн[д]рЂйцεвымъ корεнεмъ, піти и и́сти вεчεръ и рано. Кому вонЂтъ з устъ, возми мAти крутои, и надусити соку, и з оцто(м) змЂшати, уста полоскати, и пото(м) тεр(ъ)ти сухою мAтою ясна, ω(т)гони(т) воню злую з устъ.

Мочъ задεр(ъ)жи(т) кораль чεр(ъ)воный, на порохъ стεр(ъ)ти, а з водою бабчаною на ночъ піти, боронітъ в спаню помочітісA.

Мочъ выводи(т). ШалвЂю варіти, c трунко(м) піти, а руну гюрчіцу ужівати, а купатісA в(ъ) воротышу, в(ъ) водЂ по поAсъ.

Морεню в жівотЂ: полынъ, в малмазіи́ варεны, на живо(т) тεпло прікладати, рути варити з ганускомъ в(ъ) вінЂ, а в(ъ) тру[н]ку уживати, татар(ъ)ского sЂлA у водЂ варіти и піти.

А кому внутръ нεздорово и зъ устъ вонεніε, руты, полыну, шалвЂи́ стεр(ъ)ти, тоε в(ъ) трун(ъ)ку піти рано и на ночъ.

На болAчки вш[ε]лAкіи́, застарЂлый и затвεр(ъ)дЂлыи́, ґды хочεшъ ихъ навεрхъ вытAгнути, горчіцу прік[л]адай, корЂнъ ωстропствовыи на болAчки плAстровати, збыраεтъ ωтокъ, сокъ слюзовый з росходніко(м) и з(ъ) ωцто(м) варіти, на болAчки запалыстыи́ прікладати.

На памAть злую гор(ъ)чіцу, насЂнA, з горю(в)ко(в) піти. /228/

Кто маε(т) трутъ на ліци, сокъ подорожниковый из салЂтрою змЂшати, ты(м) часто ліцε умывати, ліцε чісти(т), тЂло. НасЂнA дыноε на сл̃нци шушити [!] и на поро(х) стεр(ъ)ти, c крохмалεмъ змЂшати, в(ъ) водЂ тεпъло роспустіти, а ты(м) ліцε умывати, пεв(ъ)нε всЂ нεчістоты и пЂги з ліца згінутъ и тЂло на ліци чудно и бЂло будεтъ.

На рабЂнA ліца. Возми волового sЂлA и соли, ωбоε ровно, бЂлокъ з(ъ) яйцA, вина и ω(т)цту, змЂшай, а ты(м) тваръ умывай, изжεнεтъ рAбЂнA з ліца.

На тεмность ліца. Возми дриґайту и намочи в оцътЂ, и муки ячмЂн(ъ)ной, и крохмалю, бЂлко(в) яεчны(х) свЂжіхъ, и тоε всε змЂшати и учиніти якъ бы яблочокъ з кілка, и чіні(т) тЂло бЂло и румлAно, свЂтло, кто сA ты(м) міε.

Кто нε можε и́сти, мAти и цінамонъ, галканъ и т[р]оха пεр(ъ)цу змЂшаи з оцто(м), вεліко помагаεтъ.

На т(р)утізну. Возми мAты, що в поли ростε(т), и вари в(ъ) водЂ, а тεпло дай піти, пото(м) бж̃іε дрεвко з віномъ варити, піти тоты д†рЂчи, помагаю(т). Маруну з мушкаталовымъ квЂто(м) 1 /229/ ружа чεрвонаA брунатнаA 2, ружа полънаA бЂлаA и жолтаA, а ε(ст) цвЂтъ шлAхεт(ъ)ный, и барзо ужітεчный, а піεкный запахъ маε, а маε тую моць: ґды кого ωчи болA(т), ωлЂεкъ добрыи ε(ст) рожовый, помазати ωчи.


1 На полі внизу дописано густішим чорнилом: «ЛЂкъ на пухліну. Купіти в краму камъфоры, и мочіти въ горюв(ъ)цЂ, и піти, и мастітісA, в тεплЂ потітісА, накрів(ъ)шісА, то пухлина зыйдεтъ, и поможεтъ»,

2 Літера т виправлена з н.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:39

В̃ [2] моць: кому ωчи ωтЂкаютъ ω(т) болЂнA, тымъ \106\ жε ωлЂйко(м) помазовати ωчи 1. Г̃ [3] моць: ґди кого голова болитъ, вотъка рожова, хусту розмочівши, на голову положіти, спанA даεтъ лεхко. Д̃ [4] моць: кого ωчи болA(т) и ωколо ωтЂкаю(т), чεр(ъ)воныи́, в ружовой во(д)цЂ пла(т) чистыи мачати и класти на ωчи прεз(ъ) два дни и д†ночи, поможεтъ. БЂлмо 2 из(ъ) ωчіи якъ изганAти. Глістъ зε гною з обори набрати и вшушіти [!], и на пла(т) чістый положіти, и копірвасо(м) насоліти албо солю, до склAн(ъ)ки чистой процЂдіти, и будεтъ вюдъка, и тою во(д)кою ωчи запущати, а барзо суптεл(ъ)но, тилко по разу каплю пустіти, а εсли бар(ъ)зо и́д(ъ)на, то ружовою во(д)кою роспустіти. А то знай, ґды молодый чεлAднікъ ω шεсть лЂтъ, слапшεи водки трεба, а ґды ВІ̃ [12], трохи потужнЂйшεй, а ґды К̃ [20], то εщε потужнЂйшεй, а ґды Л̃ [30], M̃ [40], то пакъ ищи моцнЂйшεй, алε в(ъ) мЂру, алε зро...3 /230/ ты(м) галунъ, а барзо мЂлко оутεр(ъ)ти, в кого давноε бЂлмо, и ты(м) суптεлно засыповати, барзо троха и всε порану. Г̃ [3] моць: чинAтъ вод(ъ)ку εщε и такъ, пожітεчно ε(ст) инаA бЂлмо изганAти. Гды ωчи свεръбAть и гды гніды оу віи́, яйцε упεчεчи бар(ъ)зо, и бЂлокъ тεрεти из(ъ) крышпано(м), a gрышпану нεмного пεрεдавати, и оутεрти, и роспупстити [!] горюлкою простою албо воцто(м), a крюсъ платъ процЂдити. A якъ сA оустои́тъ, часто тою водкою ωчи запущати рано и вεчюръ, алε тоε на молодыε бЂлма, водка тая. На давноε бЂлмо бобки ис(ъ) солю жвати, а пото(м) з AйцA выпустіти бЂлокъ, a жолтокъ из мεдомъ прЂснымъ росположити, з воткою ружовою, алε тоε, алε тоε у хлЂпъ бар(ъ)зо горAчЂй и[с] скарупопо [!] усадіти, абы сA оусмажіло, и c пεца вынAв(ъ)ши хлЂбъ, и ты(м) запущати, абы мAхчило бЂлмо. По тому εщε бобками запущати добрε на гнілыи́ ωчи, промывати ωчи горул(ъ)кою, з ружεю во(д)кою змЂшати, а горувки мεн(ъ)шε на ωчи 4. Сокомъ щавAны(м) пома(ж) ωчи, свЂтлы бу[ду]тъ. ДивитисA, ащε тεмно в ωчохъ, столъчи /231/ лъци 5 чо(с)т̃ку и сокъ чостковый процЂди, пущай во ωчи, прεмЂнAючи чрεзъ дεнъ. И кропъ мЂшаи з прЂсны(м) мεдо(м), приложи ко ωчо(м) и зубо(м) 6, тая жъ помощъ εстъ.

Ащε кого ωчи болA(т) албо заступуεтъ, яко м(ъ)гла, албо слεза идεтъ, то пущай во(д)ку буквічную въ ωчи.

Ащε в кого бЂлмо на ωцЂ 7, пεрεсажоныхъ малинъ ω(т) трεхъ городовъ корЂнA спаліти и той попЂлъ на ωчи сыпати, згонAεтъ бЂлмо чловεку и ското(м).

Ащε кто зрAчій 8 нε відітъ, куніцу жівую пои́маи, и противъ ср(д)ца кровъ з нεй пусти, и машъ горAчою кровію ωчи 9.

Ащε в кого ωчи чεрвоныε, буквічныи лістъ бу(к)вічный [!] пріложи на ωчи на ночъ и лA(з) назнакъ, помощъ.

Ащε кого ωчи 10 свεр(ъ)бAтъ, кукулъ столци вεлікій и сынъ на ωчи, по(мо)щъ 11.1 На полі з лівого боку «ωчо(м)».

2 На полі з лівого боку «бЂль(м).».

3 Далі не прочитано чотири рядки, оскільки текст пошкоджений вологою.

4 На полі з правого боку «лЂкъ ωчо(м)».

5 На полі з лівого боку «ωчо(м)».

6 На полі з лівого боку «зубо(м)».

7 На полі з лівого боку «на бЂлмо».

8 На полі з лівого боку «на (з)рAчостъ».

9 На полі з лівого боку «на ωчи».

10 На полі з лівого боку «на ωчи».

11 Склад -мо- нечіткий. \107\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:40

Ащε кого ωчи вεлми болAтъ, листъ буквич(ъ)ныи варεныи выими з воды з кропу, пріложи на ночъ и прівии плато(м), и лAзъ.

Ащε в(ъ) кого изъ ωчій 1 кровъ идεтъ, кропівноε корЂнA в(ъ) ωцтЂ варити и митисA тымъ трикротъ на дεнъ.

Ащε кого ωчи сытостю пошибаютъ, ижъ якъ в(ъ) мглЂ, нε відд, чорной курки сало(м) 2 пощай 3 в(ъ) ωчи 4.

Ащε в кого ωчи по(д)прЂваютъ, свін(ъ)ную сεчъ в ωчи рано пучай.

Ащε в кого бЂлмо на ωци, нохтЂ ско(т)а 5 попали и потри, и и(з) млεко(м) жεн(ъ)скімъ з(ъ)мЂшай и ма(ж) ωчи. Ґды муж[ч]ызна оуроді(т)сA, до трεтεго днA згінεтъ.

Ащε кого /232/ кого ωчи болA(т), Ђжъ сову, нε будутъ болЂти нЂко(ли).

Ащε в кого бЂлмо на ωцЂ, сутъ робаци в гнои́, и навари, колко можεшъ, в горнεцъ, и прісипъ и(х) бЂлымъ пЂско(м), и збεрут(ъ)сA тыи́ робаци, и поросыпай ихъ самъ, и учініт(ъ)сA з(ъ) нихъ во(д)ка, и тою во(д)кою помазуи бЂлмо, до трεтεго днε згінεтъ.

Ащε в кого слεзы 6 идутъ из(ъ) ωчій, Д̃ [4] зεрнЂ пεрцу, Д̃ [4] зεрнЂ бобку з мεдо(м) прЂсны(м) стεрши, змЂшай и мажъ ωчи, изцЂлAε(т). Поймай жівую куніцу, и вибεри εи (вчи, и проколи зЂніцу по(д) ωчохъ, да тую воду пущай на ωчи, нЂколи нε будутъ болЂти.

Ащε кого глава 7 болитъ, горчіцу зтолч(ъ) з оцто(м), змЂшай и пий порану, здрава глава будεтъ.

Ащε в кого в ранЂ чεрвіε будутъ 8, жорнAный камεнъ, истεр(ъ)ши, просЂяти, сыпъ на рану, выидутъ вонъ.

Ащε кого ноги ωпухнутъ 9, буквічный сокъ c прЂснымъ мεдо(м), и з(ъ) ωцто(м), и з(ъ) віно(м) натов(ъ)кши, з(ъ)мЂшав(ъ)ши, и машъ.

Ащε в(ъ) кого глисти 10 или чεр(ъ)віε, то ωніхъ натов(ъ)кши, з вино(м) з(ъ)мЂшаи εго и пити дай, помрутъ.

Жεна(м) 11 прε(д) ро(ж)дεніεм(ъ) дітAтε добро и(м) пити дубовую Aмεлу, то живо оуродит(ъ)сA дітA, и нЂколи нε будεтъ тεр(ъ)пЂти болεсти, и в(ъ)родітсA бεз(ъ) оуразу.

Ащε котораA жεна 12 нεпло(д)на, то εй пити ли(ст) дубовый Aмεли оу винЂ албо в старо(м) півЂ, почнε(т) свой пло(д).

Ащε жεна 13 нεпло(д)на, то языкъ ωсAтровый пити εй /233/ пити εй дай, зачнεт(ъ)сA мл(д)нεцъ, хотA и бы вεл(ъ)мы 14 нεпло(д)на была.

1 На полі з лівого боку «на ωчи».

2 Слово напівзалите чорнилом, нечітке.

3 Тобто «пущай».

4 На полі з лівого боку «на ωчи».

5 Літера т правлεна, нечітка.

6 На полі з правого боку «слε(з).».

7 На полі з правого бεку «глава».

8 На полі з правого боку «чεрви».

9 На полі з правого боку «пух(л).».

10 На полі з правого боку «гли(ст).».

11 На полі з правого боку «жε(н).».

12 На полі з правого боку «жε(н).».

13 На полі з правого боку «жε(н).».

14 Літера ы нечітка. \108\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:40

В. А. Передрієнко. Передмова
Ащε оу жεны 1 дЂтεй нЂсть, εно помажεтъ свой смра(д)ныи оудъ рAбиною 2 дрεво(м), то будεтъ мати пло(д) свой.

Ащε чл̃вку из(ъ) оустъ кровъ идεтъ 3, ямεлу вари оу винЂ, и яицε сЂчи, и жолтокъ выими, и змЂшай с ты(м) жε віно(м), и пити дай.

Ащε кого глава боли(т) 4, гвоздзЂки Ђчъ и ко гла†прикладай, смра(д) из(ъ) главы вычищаεтъ и мозокъ потвεр(ъ)жаεтъ.

Пεрεцъ тую моць маεтъ: ясти εго порану, з жолудка мокростъ вышушаεтъ [!], ω(т) ср(д)ца ωкормъ тратитъ.

Ащε котораA жεна 6 по рождεніи́ дітAтε вычіщεнA нε машъ, столци корЂнъ козатεцъ с прЂсны(м) мεдо(м), помазуи εи и пити дати εй.

Ащε в кого рана 6 и дікоε мAсо, то горювку пити и рану мастити натщоср(д)цε на каждый дн̃ь потроху.

Ащε кого ср(д)цε болитъ 7, ягодъ корЂнA варити и пити.

Ащε кого горAчъка 8, добро піти мεдъ дикий.

Ащε в кого болAчка будεтъ 9 гдε, на липЂ пупки сотри мЂлко, и змЂшаи з мукою пшεнічною, и до болAчки приклада(й).

Єщε ω(т) болAчки 10 пити чεрнічнікъ, уваривши у винЂ, и на(т)щε пити.

Ащε в кого бородав(ъ)ки 11, вырвати листъ пεисЂхъ яго(д) и в(ъ)чінити сокъ, и сала свінского свЂжого пріло(ж).

Ащε кто воды 12 нε можε(т) пускати, изотри камЂнъ 13 оу водЂ густо и піи, поможε(т)сA.

ащε в кого заимεт(ъ)сA вода 14, буквіцу вари и пити тεпло, камεнъ оунутрЂ ломитъ.

Ащε кого горло 15 боли(т), возми мεду прЂсного лышку и горчицЂ другую и втри у вінЂ, пий горЂчоε, якъ стεрпішъ, a вывари с трεтіку.

Ащε кто /234/ Ащε кто зломи(т) костъ 16, попюлъ ясεновый и яεчный бЂлокъ, и пεчіну з оцтомъ змЂшаи, и з яицεмъ, прікладай и паръ сосновою скюркою.

Ащε в кого гли(с)ты 17 в жівотЂ, вεрбу лЂторосль стругати, скору, прі зεмли, и звари, пій, выидутъ вонъ.

Ащε кому чεрви 18, гороховины спали и в тεплои водЂ піти дай.1 На полі з лівого боку «жε(н).»,

2 У рукопису «ωрAбиною».

3 На полі з лівого боку «кро(в)».

4 На полі з лівого боку «гла(в).».

5 На полі з лівого боку «жε(н).».

6 На полі з лівого боку «ра(н).».

7 На полі з лівого боку «ср(д)ц.».

8 На полі з лівого боку «горА(ч).».

9 На полі з лівого боку «бо(л)А.».

10 На полі з лівого боку «ω(т) бо (л).».

11 На полі з лівого боку «боро(д).».

12 На полі з лівого боку «во(д).».

13 Літери нъ залиті чорнилом, нечіткі.

14 На полі з лівого боку «во(д).».

15 На полі з лівого боку «го(р).».

16 На полі з правого боку «ко(ст)».

17 На полі з правого боку «гли(ст).».

18 На полі з правого боку «чε(р).».

19 На полі з правого боку «но(г).».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:40

Ащε в(ъ) кого ноги 19 ωтεкутъ, букъвицу толчεную з горюлкою и прЂсны(м) \109\ мεдомъ, к ногамъ прікладаи и суровою ніткою по(д) колЂно(м) пεрεвAжи, и бε(д)ра дакжε [!].

Ащε в кого в(ъ)нурърЂ 1 горA[чε], буквіцу сухую просЂи сіто(м), дава(й) з віно(м) піти.

Ащε в кого внутрЂ 2 студεно, вεлікую буквіцу сухую в(ъ) молоцЂ вари и пій.

Ащε в кого рана 3 свЂжAя 4, буквіцу зотри и з солю прівни.

Ащε в(ъ) ко(го) кашεлъ 5, корε(н) буквічны(й) я(ж)дъ с прЂс(ъ)нымъ мεдо(м), ичъ и жіво(т) лεх(ъ)читъ.

Ащε в(ъ) кого гріздва 6 в(ъ)нутрЂ, возми чостку, εдіну буквіцу, а воды д†лы(т)ки, и согрЂй тоε, и піи тεпло. Во(д)ка буквічная много моци маε(т), внутрЂ ка(м)мεнъ 7 ломи(т) и пεрси чиститъ, и болAчку до ср(д)ца нε пріпущаε(т), а нεчістоту из(ъ) нут(ъ)ра выганAε(т).

Ащε кто спεчε(т)сA 8, ма(ж) прЂсны(м) мεдо(м), и оутри пшεно сухоε, и сипъ по ωпарЂ, и млεко(м) пшонънAны(м) мыти.

Ащε кто журав(ъ)лA ε[с]т(ъ), сA и ωкормъ нε при(т)кнεтъ, нε прюжрε(т) к нεму 9.

Ащε кто хочεтъ знати ω(т) «корму, буслεвыε чрεва з коровЂмъ лоεмъ змЂшаи и яждъ.

Ащε кому бЂлыε власы 10, гавраново сало змЂшаи в оцтЂ, масти ты(м), чорныε будутъ.

Ащε кого гадіна 11 в(ъ)куси(т), совіный мозокъ до раны прікладай.

Ащε кто удовъ языкъ прі собЂ носитъ, то рεчъ прідаεтъ 12, а гкды [!] яждъ εго, памAтливъ 13 будεтъ.

Ащε /235/ Ащε в(ъ) кого в жівотЂ грізεтъ, то носи прі собЂ дудо(в) языкъ, поможεтъсA εму.

Ащε кому оухо заложи(т) 14, то сінчεε сало пущати з заячεю жεлчъ 15, носіти при собЂ на правой руцЂ, прівAзавши, и ω(т) прічти, тую (жъ) моць маεтъ. Ащε в(ъ) кого жεлЂзцε в(ъ) тЂлЂ гдε зостало, стрЂла, то εстъ кулA 16, розплатаи жε заяця и пріложи на рану или на руку, вытAгнεтъ жεлЂзцε копЂнноε албо кулю.

Ащε кого ядовити(й) з(ъ)вЂръ в(ъ)куситъ 17, пріложи мишъ, розодравши.

Ащε кого норъцA точитъ 18, жεлчъ лисAчую пріложи и ластов(ъ)чоε гнЂздо, поможεтъ.1 Помилково замість «в(ъ)нутрЂ». На полі з правого боку «вну(тр).».

2 На полі з правого боку «вну(тр).».

3 На полі з правого боку «ра(н).».

4 Може, помилково замість «свЂжая».

5 На полі з правого боку «ка(ш).».

6 На полі з правого боку «гри(з).».

7 Мабуть, перша літера м ужита помилково, бо нею закінчується рядок.

8 На полі з правого боку «ωгнь».

9 На полі з правого боку «тру(д).».

10 На полі з правого боку «вла(с).».

11 На полі з правого боку «га(д)».

12 На полі з правого боку «рε(ч)».

13 На полі з правого боку «па(м).».

14 На полі з лівого боку «глу(х)».

15 Помилково замість «жεлчю».

16 На полі з лівого боку «зεлЂ(з)».

17 На полі з лівого боку «я(д)».

18 На полі з лівого боку «нори(ц)». \110\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:41

Ащε кому ωвца 1 мрутъ, давай жε и(м) волчіи горо(х), и куріти строAми бобровыми.

Ащε кому свεрщокъ в(ъ) оухо 2 в(ъ)лЂзε(т), бобровую кровъ з оцтомъ ліи в(ъ) оухо.

Ащε кто блЂ(д) 3 на ліци, пома(ж) буквицεю, будεжъ мати пεрсону добрую на ліци.

Ащε кто ліцεмъ жолтъ, возми крокосу, и столци, и в(ъ) вино всипъ, и даи пити, и мεдовый ωкропъ.

Ащε кому памA(т) забитліва 4, возми козат(ъ)ню и пεрцу, змЂшаи з масло(м) и пріснымъ мεдо(м), оучіни тоε, якъ ωрЂх(ъ), и яЂчъ 5 рано и вεчεръ до З̃ [6] дніи.

Ащε кого зубы болA(т) 6, дεржи зЂлA козад(т)нεваго [!] корε(н) на зуба(х).

Ащε кто хощεтъ нε боятісA вЂдмъ 7, на мас(ъ)ноε пущанA ωставъ каждои стравы, и в(ъ)ложи в(ъ) горнεцъ, и закопаи по(д) порого(м), и на Вεлікъдεнь выми εго, и знаидεшъ та(м) хробака, и дεржи εго, оувсЂ вЂдмы оузнаεшъ.

Ащε кто ωгнε(м) ωпε(т)чεтъсA [!], змЂшаи мεду прЂсного з яεчны(м) бЂлко(м) и мажи.

Ащε кому болАчка 8, столци жъ горохъ, и цвεклу, и чεснокъ c прЂсны(м) мεдо(м), пріложи на ню, поможεтъ. Ω(т) повЂтрA 9 чостнокъ яжъ.

Ащε хощεши знати, прівAзи конεεмъ скюрки вовчεи, и нε прібліжіт(с)A /236/ нε прібліжи(т)сA волкъ ко нεму. Албо на конεцъ хво(с)та прівAжи струною волчεю, з(ъ) кюркі оукроивъ, и то всε стадо нε оубоитсA волка нЂгди.

Ащε будεшъ хотЂлъ, щобы пчεлы мε(д)ныи были 10, то возми губу волчую и помащъ пчεлы, будεтъ мεду много у нихъ.

Ащε будεшъ мати прі собЂ ωко правоε волчεε 11, то εгда на пути тεбε оузрA(т) звЂрЂ дікіи́, нε двігнут(ъ)сA к тобЂ, мимо идутъ. И ащε поидεши протіву разъбоиніко(в), нε оувідA(т) тεбε.

Ащε хощεши знати, ωвцу нε имε(т) волкъ, струну волчую навAжи на ωвцЂ, волкъ и(х) нε имεтъ.

Ащε хощεши знати, и(ж) будεтъ конь сроґии 12, εдно губу волчую навAжи на конA, будεтъ конь сроґій.

Ащε хощεши, оудудовъ язы(к) 13 изсуши на сл̃нцу и доткнісA гуги, имεш(ъ)сA за в(ъ)шεлAкую роботу.

Ащε хощεши знати ω любви 14, и оулій воды в оуста, и вложи в(ъ) воду тую злата, и срεбра, и хлЂба, и воды трεтюю часть вліи, и хмεлю зεркало 151 На полі з лівого боку «ωвца».

2 На полі з лівого боку «оухо».

3 На полі з лівого боку «блЂ(д)».

4 На полі з лівого боку «на памA(т)».

5 Так у рукопису.

6 На полі з лівого боку «зубо(м)».

7 На полі з лівого боку «вЂд(м)».

8 На полі з лівого боку «болA(ч).».

9 На полі з лівого боку «ω(т) мору».

10 На полі з правого боку «пчε(ла)».

11 На полі з правого боку «ω(т) во(л)ц.».

12 На полі з правого боку «ко(н)».

13 На полі з правого боку «дудо(в)».

14 На полі з правого боку «ω(т) лю(б).».

15 Так у рукопису.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:41

и р(ъ)ци \111\ такъ: «Якъ вεлможни(й) каждыи чл̃овεкъ нε можε(т) быти бεз хлЂба, и бεс соли, и бεз хмεлю, злата, и срεбра, и воды, та(к) жεбы нε мохлъ быти рабъ бж̃іи, ім. (р)къ. Bo имA ωц̃а, и сн̃а, и ст̃го дх̃а, аминъ».

Ащε хощεши знати ω(т) ωстудъ 1 и ω(т) подлAтA, возми липового скЂпA, три и вари, оутри, піи на(д)щεср(д)цε.

Ащε у жεны 2 дЂтεи нЂтъ, εно помажεтъ свои срамныи оудъ ωрAбіною дрεво(м), то будε(т) мати пло(д) свой.

Ащε нεвЂ(с)та, породівши дітA 3, а вычіщεнA нε маε(т), свін(ъ)ьныи [!] мозокъ, растворівши, даи εи піти, хоча и бы прі смεрти была, то здрава будεтъ. А роспусти у водЂ c прЂсны(м) мεдомъ и з(ъ) шафрано(м), оувари гораздъ и дай піти εй.

Ащε в кого дікоε мAсо 4 будεтъ, со(ж)жи квасεцъ и корвасъ 5, змЂшаи и рану прісыпаи.

Ащε жεна по ро(ж)дεнію тA(ж)коста будεтъ /237/ дεтъ мЂти, кропу ωгороднεго оуварівши, дай піти.

Ащε кто сожεжεтсA 6, возми дрюжчіи, вли(й) ладану, яεцъ, змЂшаи порану и клади на тоε.

Ащε кого в(ъ) жівотЂ рЂжεтъ 7, навари буждεрεва в молоцЂ и заткай в гор(ъ)чку, потомъ даи піти, и відεтъ поганство корεнεмъ, а ωнъ здравъ будεтъ.

Ащε кто нε слыши(т) 8, то козін(ъ)ную жεлчъ албо сінічεε 9 сало з водою лій в(ъ) оухо.

Ащε оу скотіны 10 оувоилε(т)сA вода, зри εи в(ъ) ωчи и рци: «Воронъ падε на (д)рεво, а в(ъ) того дрεва нЂсть корεнε ні вЂт(ъ)віи, и мили εго бεз рукъ, и зарЂзарЂзали [!] бεз ножа, a зЂли бεзъ оустъ». Ащε ти мовлю: «ПустісA, вода», ащε нε пустісA вода, и ты возми мε(д)вεжую жолчъ, и горцεвоε зεрно, и лошку воды, и розотри, и даи піти.

Ащε хощεши сіε з(ъ)нати, то марта 11 оу ωгорода(х) починати сЂяти, хочA и бы была зима, а коли рос...ду 12 морозъ поморози(т), посып(ъ) жε попεло(м) тεплымъ.

Ащε кому кашεлъ вεлікіи 13, истолци чостку три головки, и в(ъ)ложи в(ъ) горчокъ новыи, и наліи, сытою пару замазавши, и такъ смажи, пото(м) піи нащ 14.

Ащε кому волосA ростεтъ з(ъ) ωчіи 16, мозко(м) заяцεвымъ ма(ж) ωчи, помощъ.


1 На полі з правого боку «ω(т) ω(ст).».

2 На полі з правого боку «жε(н).».

3 На полі з правого боку «поро(д).».

4 На полі з правого боку «мA(с).».

5 Мабуть, помилково замість «копεрваεъ».

6 На полі з лівого боку «ω(б)па.».

7 На полі з лівого боку «жіво(т)».

8 На полі з лівого боку «слу(х)».

9 Остання літера ε нечітка.

10 На полі з лівого боку «ско(т).».

11 Число місяця відсутнє.

12 На місці пропущеної літери пошкоджений папір.

13 На полі з лівого боку «ка(ш).».

14 Далі пошкоджено одну-дві літери.

15 На полі з лівого боку «ωчи». \112\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: КНИГА ЛЂЧЕБНАЯ Ω(Т) МНОГИ(Х) ЛЂКАРСТВЪ

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 19:42

Ащε в(ъ) кого оумъ нε съвои 1, пусти εму кро(в) из(ъ) жилъ из(ъ) обохъ нохъ, що ω(т) палцовъ идутъ.

Ащε в кого сA гнілεцъ 2 въкинεтъ албо в палци волокно, звари квасεцъ, и(ж) зовεт(ъ)сA галунъ, и тоεю водкою рану повымывай платомъ до кровε и прігрЂвай до ωгню до трεхъ дніи по три разы на дεнъ.

Ащε ωмлЂваε(т) 3, кто, или голова боли(т), или в животЂ ворчи(т), дубовыи листъ пити, оу вінЂ албо в старомъ півЂ варивши моцно.

Ащε 4 /238/ Ащε хощεши знати ω любви 5, и оулій воды в оуста, и вложи в(ъ) воду в(ъ) тую злата, и срεбра, и хлЂба, и воды трεтюю часть вліи, и хмεлю зεрцало и рци такъ: «Якъ вεлмож[ни]и кожды(й) чл̃вкъ нε можεтъ быти бεз хлЂба, и бεс соли, и бεз хмεлю, злата, и срεбра, и воды, такъ жεбы нε моглъ быти рабъ, ім. (р)къ, бεз мεнε. Bo имA ω(т)ца, и сн̃а, и ст̃го дх̃а, аминь».

Ащε хощεши знати быліε 6, ижε ростε(т) вε Лεванда и маεтъ цвЂтъ бЂлыи, сл̃нцε εгда возыйдε, зри жъ ко востоку, то εгда идεтъ сло(н)цε, и ωно цвЂтъ свой пущаεтъ и ωбращаεтъ по сло(н)цу. Єгда идεтъ сло(н)цε, во своε(й) лунЂ исполнAющεсA, востанε(т) в н(д)лю прε(д) всходомъ сл̃нца и пріидε(т) на мЂсцε тоε, гдε ростεтъ зεліε, и дεржи собЂ в(ъ) правои руцЂ злато чисто, и мεчεмъ быліε рушаи и гл̃и: «Во ст̃ои тр(о)ц̃и б̃ε εдіный, ω(т)чε, и сн̃ε, и дш̃ε ст̃ыи, прεст̃аA бц̃ε Мр̃іε, помагай мнЂ мл̃твами твоими, сп̃си дш̃а нш̃а». По сεмъ «Ω(т)чε на(ш)». Та (ж) пріεмъ зεліA корεнь и носи прі собЂ, ажъ тобЂ ні εдіна злость шкодіти нε будεтъ, анЂ языкъ злосливыи нε воз(ъ)можεтъ к тεбЂ глаголати ничтожε, вси злотвор(ъ)ныи́ щолЂпшε 7 возлюблAт тA.

Ащε хощεши, знаи другоε: εгда идεши на ловъ, нεси прε(д) собою тоε зЂлA, ни εдінъ sвЂръ нε оуяс(т) тA и нε возможεтъ оутЂкати, но стои́тъ, яко мр̃твъ, бЂжи к нεму, убій εго.

Ащε хощεши знати трεтεε, поз(ъ)наεшъ злодЂя 8: полAжεши спати на постεли своεй, и положи быліε тоε по(д) главою своεю, и (с)пав(ъ)ши, оузріши /239/ оуз(ъ)риши во снЂ крадущаго, и в(ъ)зAвши εго, и повεди на тоε мЂсцε, идεжε відЂлъ εси во снЂ, и бг̃а ради, нε чіни εму нЂчого.

Ащε хощεши знати 9, ε(ст) трава зεліε, цвЂтъ εго бЂлыи, яко конопнаA головка, а кто εго прі собЂ носітъ и оу кого чого проситъ, нε можεт(ъ) сA збороніти и зарасъ дастъ εму, ω що проситъ.

Ащε кто ωпεчεт(ъ)сA 10, ωвчЂхъ бобковъ назбірай, и в(ъ)шуши [!], и зотри, и такъ пεчεноε посыпуй, поможε.1 На полі з лівого боку «розу(м)».

2 На полі з лівого боку «гнілε(ц)».

3 На полі з лівого боку «млЂ(н).».

4 На полі внизу «пріязнъ».

5 На полі з правого боку «ω лю(б).».

6 На полі з правого боку слово, що його не вдалося прочитати.

7 Літера щ напівзалита чорнилом, нечітка.

8 На полі з правого боку «та(т)».

9 На полі з лівого боку «да(с).», тобто «да(с)тъ».

10 На полі з лівого боку «попεчεнεε».

11 На полі з лівого боку «ωчо(м)».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11331
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Пред.След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1