ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:21

ЛЂчεня той хороби: зпоча(т)ку налεжи(т) на алЂмε(н)тахъ, которіи́ би остро(ст) крови тε(н)пεровали, такіε росоли каплонε, куропа(т)ви, тεляти, ко(н)тузи, буллЂони, каларεди, каша ячмε(н)на, рижова, полεвки миgдaлioвε, \65\ пожитεчнε такжε купεли з(ъ) зεлами 1 о(т)воложиваючими, яко ε(ст) калачики лота(т)тε, пεтрушка, борщъ огоро(д)ній, из молока купεль найлучшій, в кого ста(т) на то можε. И тЂм(ъ): возми родзи(н)ковъ вεлики(х) фу(н)тъ, виполощи вари добрε, розвε(р)ти або розотри в макортεтЂ, прεби(й) прεзъ 2 сито, придай цукру усмакъ, ка(к) надлεжи(т), придай масси з миgдaлoвъ толко жъ, кол(ъ)ко тамъ то(г)[о] ко(н)фεкту, рожи, в цукру смажεной, мε(н)шε, змЂшай, нεхай хорій часто того заживаε, можε придава(т) часами чи(р)ного, пεрвіанусъ зва(н)ного, по колко кропεль. И тЂм(ъ): возми рижу, що схочεшъ, /71/ схочεшъ, з(ъ)с(ъ)мажъ εго, яко кофε, утолчи, вари в молоцЂ и пій рано и на ночъ вмЂсто кофε, що ε(ст) барзо помо(щ)но. Толко εжεли би горачка zначна била, нε мЂεть бить варимо въ молоцЂ, алε в(ъ) водЂ, в которой вари(т) напεрε(д) родзи(н)ки вεликіε, можε заразъ о(т)варить и імЂть на зимную потрεбно(ст), что(б) нε за ка(ж)димъ разомъ обоε вари(т). Родзи(н)ки и миgдали найболшε нутримεнтъ тЂлу даютъ, для чεго поливки миgдaлнiε, з(ъ) во(д)кою рожовою справлε(н)ніε, часто мЂютъ бить давани. И тЂм(ъ): зажива(т) зεліε ка(р)ду(с) бεнεдикта, мЂсто тощака пи(т), ε(ст) помо(щ)нε. И тЂм(ъ): купεли з мεдовои сити пожитε(ч)но, яко и із молока, до смарованя paciera, то ε(ст) плεчи(й), ужитε(ч)но сало чεловЂчε, лисε 3, або лисовоε, масло свЂжε, виполо(с)каноε, олЂεкъ з(ъ) жабъ.

О сшкорботЂ. Шкорботу знаки, аби ихъ куруіонцій позна(т) моглъ, тε ε(ст): пεрши(й) боль голови части(й), котори(й), кгди долго /71зв./ которіи, кгди долго трива(т) будε, приноси(т) паралЂжъ, а(лъ)бо εпилεпсія, албо поплεξія. В той хоробЂ тваръ бива блЂда и набр(ж)мяна, на которои та(мъ) и гдε индε видаю(т)ся красЂки, чтобъ почεрнЂліε и схвачуючіεся, з(ъ) устъ фεторъ. Ясна биваю(т) часто чεрвонε, часомъ набр(з)мялε и свε(р)бячіε(с), слини частоε о(т)хождεніε, нεспан(ъ)ε, а в нЂкотори(х) збитноε оспалство, воздиханіε, або о(т)дохъ тя(ж)кій, пожадливо(с)ти утрачεніε, в(ъ) животЂ розніε о(т)мЂни, чεрвонε, синиε 4, а нε толко на ногахъ, алε и на всти(д)ливомъ мЂстЂ, которіε обращаю(т)ся во врεди, албо εξулцεраціε, особливε в ногахъ нε влЂчона, прε(з) що до здоровя приходятъ, а(лъ)бо рачεй в житію заховани биваю(т).

Способи до лЂ(чε)ня подаю(т)ся. Кто ε(ст) скло(н)ній до тεй хороби, або о(т) нεя почато(к) в(ъ) сεбε узнаε, нεхай уживаε щодε(н) /72/ зεлія карду(с) бεнεдикта, то ε(ст) ростропста, зрана и кладучи(с) спа(т), то бо зεліε особливу мЂεтъ моцъ до чищεня крови, з якои колвεкъ причини походячой. Когда хороба станε замо(ж)на, вεдлугъ знако(в) видатна, на ню способу зажить можε(ш): возми дрεва яловцεвого, дрεвка крушанового, дрεва бузинового з(ъ) корЂнямъ, каждого покраяного по три горсти, корεня гεбдового, покраяного, д†гор(с)ти, корεня калачикового, корεня кропу воло(с)кого, корεня сεлεрного, каждого по гор(с)ти, зεлія ростропсти 4 го(р)сти, жεрухи бЂло цвЂтучой, насЂня рутяно(г)[о] горсть, поліпдіи го(р)сть, ганусу гор(с)ть, яловцю и бобку, ско(лъ)ко згоди(т)ся, покрай и потолчи всε нε дробно, помЂшай, возми пива, в броварЂ варимого, гарцεй 30, вли(й) до начи(н)ня, на то способного 5, в котороε вложи всЂ рεчи звишъ обявлεніε, замЂшай, нεхаи мокнε.1 Літера а правлена, нечітка.

2 Літера п перероблена з іншої.

3 Літера и правлена, нечітка.

4 Друга літера и правлена, нечітка.

5 Літера п виправлена з о.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:21

Я(к) пиво застинε, прида(й) дро(ж)гій, что(б) робило по(д) шпу(н)томъ, уточи-\66\ваючи, что(б) навε(р)хъ нε добувало(с), якъ о(т)роби(т)ся, доли(й) 1, /72зв./ якъ о(т)робится, долій, зат(к)ни добрε, того пива уживай щодε(н), нε піючи інного ничεго. Піючи то пиво, трεба щоти(ж)на брать пу(р)gацію, вεдлугъ описаня в(ъ) аптεцЂ домовой, и вомЂтовъ лЂкарство дава(т), вεдлу(г) потрεби акомодованε. Ба(л)самъ сЂрчаніи до шмарованя плямъ. На ясна гниючіε в той хоробЂ мЂεшъ на свои́мъ мЂстцу описаніε.

На оспи. Оспи причина, вεдлугъ мεдиковъ, ε(ст) кровъ матεри(н)ска, которою ся кормитъ плодъ в животЂ и которая мЂε(т) в сεбε зли(х) гуморовъ, з котори(х) набираεтъ в сεбε 2 пло(д), з того познаваε(т)ся тотъ боль, або і ин(ъ)ной. Ежεли на очε(х) короста оспи покажε(т)ся, трεба впуска(т) кроплями крови голюби(н)ной и іной во(д)ки, на то служачой.

На сухоти дити(н)ніε. Сухоти дЂтεмъ приходя(т) з робаковъ, которіε в хрεбтЂхъ ихъ zародиваю(т)ся очи(н) су(п)тεлніε, таки(х), и(ж) лε(д)во ихъ узна(т) можна. До вибавεня ихъ, робачковъ, способъ: всади дитину до купεля, в(ъ) коεмъ якъ тЂло розогрЂε, возми сεрεдину хлЂба, то ε(ст) мякушки, намажъ прЂснимъ мεдомъ и натирай тим(ъ) хрεбεтъ, яко і иніε части, якъ ви(й)дутъ навεрхъ, отирай хочъ мAку(ш)кою хлЂба, хо(ч) омивай /73/ ситою мεдовою, а(л)бо ножε(мъ) остри(мъ) з(ъ) остро(ж)ностію очища(й).

На флюкси, а(л)бо рани врεдоватіε, в ногахъ. Тε флюξи, або рани врεдовати и до гоε(н)ня тру(д)ніε, в(ъ) ногахъ пануючіε, походя(т) з(ъ) злой крови, в(ъ) тЂлЂ zостаючεй. И хочъ натура ти(мъ) способомъ чисти(т), яко (ж) такови биваю(т) здорови, εднакъ до справованя многи(х) ак(ъ)цЂи слабости ногъ значнε прεшкожду 3 маю(т), a ти(мъ) конεчнε, жε нεулεчимо 4 биваε(т). Тимъ способо(мъ) улЂчити(с) можε: возми дрεва сасафра(с), покраяного, лото(в) 8, салεи парилЂ лотовъ 6, антимоніумъ 5, згруба прεтолчεного 6, и въ узлику zaвязаного, лото(в) 4, бобковъ пεрεтолчεни(х) полтора лота, корεня полЂподіи́ лотъ, ганусу горсть, зεлія карду(с) бεнεдикти горсть, вло(ж) то всε до горшка, вліи воды рЂчной гарцεи 6, намочи прεзъ ночъ, назау(т)ръ вари, а(ж) трεтя ча(с)ть вивари(т)ся, процεдивши, пій щодε(н) вмЂсто пива, а ничεго нε я(с)ти, кромЂ пεчεного, и то мало, и сидЂть на сто(л)ку /73зв./ і сидЂть на столку, ноги имЂть вгору завшε, на саміε рани приклада(т) трунокъ тεпло три рази щодε(н). А εжεли би позаро(с)тали дики(мъ) мясо(мъ), витрави(т) εго ма(с)тю або галуно(мъ) палεни(мъ), такимъ способомъ пε(в)нε згои́шъ. Назбирай кобиліой, або дикой, мяти, зсуши и сховай, ту мяту вари 7 в(ъ) водЂ 8, придавши копεрвасу и галуну утолчεнихъ, вмочай пла(т)ки и прикладай два рази щодε(н). МЂεшъ и інε способи, виш(ъ) описаніε, на рани врεдовитіε, котори(х) ужива(т) можεшъ вεдлугъ потрεби.1 На полі з лівого боку по вертикалі: «Drachma чвε(р)ть лота».

2 Склад сε- правлений, нечіткий.

3 Літера д правлена, нечітка.

4 Літера м правлена, нечітка.

5 Над рядком і на полі з правого боку: «то ε(ст) шпи(р)gля(с), или пури(с), албо антимоніу(мъ), албо колондуйда».

6 Літери го виправлені з ю.

7 Літера и правлена, нечітка.

8 Літера д правлена, нечітка.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:21

На димεници. Димници називаются бубонεεъ, которіε нε тол(ъ)ко по(д) часъ повЂ(т)ра, лεчъ и іни(х) часовъ такъ на слабизнахъ, яко тε(ж) под пахами и по ро(ж)ни(х) частя(х) тЂла викидиваю(т)ся. Захочεшъ ли лЂчи(т), трεба прикладать такіε рεчи, которіε до збираня допомагали, а то сε: возми гри-\67\бовъ сухи(х) колко, увари добрε у водЂ, якъ увари(т)ся, ви(й)ми, и посЂчи дробно, и розотри, положи на ри(н)ку, прили(й) молока трохи, присма(ж) и приложи, такъ чини два раzи на дε(н). Балсамъ сЂрчаній такжε пластεръ особливи(й) на ни(х). И тЂмъ: шкура ужова албо гадюча, прикладай, /74/ очи(н) скутεчна, в(ъ)прε(д) трεба натщо слиною розволожи(т), щодε(н) іною пεрεмεня(т). И тЂм(ъ): на ядовиту димεницю прикладивать, розодравши надвоε, ми(ш) або голубя. И тЂм(ъ): возми яблуко з(ъ)гнилоε, розотри, до того придай цибулЂ пεчεной, дриякви, курачи(х) лаεнъ сухи(х), на порохъ утεртихъ шафрану трохи і мεду, змЂшай и прикладай. Служи(т) сіε у розмайтε пля(ст)ри, а когда нε розмякчи(т) 1, о(т)вори(т) ю ланцεтомъ.

На карбункулъ. Ка(р)бункули(с) 2 ε(ст) короста ядовита, котора найчастЂй по(д) ча(с) повЂтра виявля(т)ся zвикла. Напрε(д) вияви(т)ся коро(ст)ка чирвона, албо попεлята, котора вкоро(т)цЂ обращаε(т)ся в диминицЂ, округло, увε(р)ху ко(н)чата, назбить болющая, палющая, а на(й)барзεи к вεчεрови, тЂло около, якъ ого(н), гори(т), а при то(мъ) наступуε горачка, скливо(с)ти, вомЂти, сεрдца дрεніε, омлЂніε, шалε(н)ство. Колко родзаεвъ ε(ст) той коростки: пε(р)ша, яко вижεй прочиталъ, други(й) ро(д)зай ла(с)кавшій, то ε(ст) когда нε вида(т) коростки, пε(р)вεй тЂло свε(р)би[т], и заразъ вида(ст)ся /74зв./ і заразъ видаε(т)ся коро(ст)ка εдна, або и болшεй, подобна до проса, котора кгди поо(т)вораε(т)ся, наступуε εξилцεрація. Трεтій родзай на(й)ла(с)кавшій: когда видаε(т)ся на кшталъ 3 рожи запалεно(й), которая пото(мъ) жолкнЂε.

ЛЂчεня способи: напро(д) кгди карбункулъ навε(р)хъ ви(й)дε(т) и скоро во внутръ обрати(т)ся, або згинε, zнакъ ε(ст) з(ъ)лій. Хочε(ш) ли курова(т) явлε(н)ній, напро(д) трεба кровъ з руки пустить и zаразъ около карбункула пущадломъ посЂка(т), аби я(д) з кровію вишεдлъ. Потомъ обли(й) водою з(ъ) солю, и zаразъ прикладать зεля полнε дриякви, варачи ю в(ъ) молоцε, або шкуру ужεву, люб гадючу, то ε(ст) наскутεчнЂйшε до витяганя яду. Прито(мъ) хорому дава(т) пи(т) зεліε варимоε ростропста, kardui benedykta, и до той ухи придавать прошку випεрового, а кто εго нε ма, нεхай прида(ст) комфори, z цукромъ утεртой, або во(з)ми зεлія ка(р)ду(с) бεнεдикти двε щипти, то ε(ст) 4..., придай ягодокъ бузиновихъ сухи(х) ло(ж)ку, шкурки помара(н)чεвои трохи, увари, процεди и дай пи(т), /75/ і дай випи(т), запотЂε(т) налεжитε, давай та(к) щодε(н) для розε(р)ваня горачки.

Чтобъ врεдъ скоро zабралъся. На розни(х) частε(х) тЂла з(ъ)викли zбира(т)ся в(ъ)рεди, то ε(ст) по(д) пахами 5, на пεрсε(х) бЂлоgловски(х), на удахъ, на колЂнахъ, на рукахъ, на плεча(х) и крижахъ. Знаки наступуючого врεду, а(л)бо суппураціи́: напродъ на томъ мЂстцу, гдε мЂε(т) бить, вида(ст)ся палεніε и[с] стриканіε(мъ), котороε, хочъ и холодячоε рεчи прикладивани бываю(т) 6, нε прεстаε, алε щодалЂй горшε стрика и пали(т). Zачи(мъ) для улЂчεнія болю и для скорЂйшаго собраня то найлучша катаплазма 7:1 Літера к правлена.

2 Літера и правлена, нечітка.

3 Так в рукопису.

4 Далі пропущене місце, мабуть, для невписаного слова.

5 Склад па- правлений, нечіткий. Над рядком повторено «пахами».

6 Літера ы правлена, нечітка.

7 Слово взяте у квадратні дужки.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:22

возми проса, любо яgεлъ, насε(н)ня л(ъ)ляного, муки яч(ъ)мεнной, цвЂту бузиново(г)[о], листу калачикового, на поро(х) стε(р)того, каждого, колко понорови(т)ся тεбЂ, положи в \68\ горщи(к), нали(й) молоко(мъ), мЂркуючи(с), аби нε било барзо густо, толко яко обрЂнна 1 каша, привари и положи тεпло, такъ чини щодε(н), прε(н)дко збεрε(т)ся. Потомъ о(т)тво(р) [!] ланцεто(мъ), або розрЂжъ фиgу суху, посипъ εдно миро(мъ) утεртимъ и прило(ж) тамъ, /75зв./ і прило(ж) тамъ, гдε наймякшε, скоро о(т)твори(т)ся [!], алε бεзпε(ч)нε ла(н)цεтомъ, аби мεатъ учини(т) доста(т)ній, для о(т)ходу волного матεріи́ и для вкладаня кно(т)ковъ, кгди о(т)твори(т)ся [!]. Можεшъ приклада(т) плястεръ звича(й)ній, цитринумъ zваній, лεчъ найлучша катаплазма, которую каждій в дому своεмъ зробить можε.

На вирослини, ал(ъ)бо gузЂ твε(р)диε, ganglion zваніε. ТЂ твε(р)диε gузЂ доброволнε вироста(т) zвикли, особливε на іункгурахъ у рукъ и палцовъ, часомъ и гдε індε 2, що посполитіε називаю(т) мεртви кости, яко (ж) нε болящоε, толко ошпεчиваючи тЂло. Кгди такіи́ gузЂ починаю(т) виростать, щодε(н) натщо гризти εго zубами, прεз що сами росходятся и нищεε 3, толко нε завшε. И тεм(ъ): возми води z по(д) точила у коваля, придай до нεи копε(р)васу и солимоняку, утолъчεни(х), привари, вмочива(й) в то платочокъ и прикладива(й), особливε на ночъ.

На тεчεніε з(ъ) уха. Нε толко дЂтεмъ, алε и подεшлимъ та афεкція посполита, то ε(ст) тεчεніε з(ъ) уха, а(лъ)бо з(ъ) обои́хъ рЂдко, /76/ лεчъ частЂ з εдно(г)[о], матεріи́ розного коліору, которε по(д) часъ бива тру(д)нε до лЂчεнA, сколко будε застарЂло, εдна(к) подаю(т)ся способи. Напро(д) дЂтεмъ нε трεба очи(н) и противи(т)ся, бо ихъ то тεчεніε уволняε о(т) вεликихъ и zли(х) гуморо(в), або хоробъ, яко о(т) εпилεпсіи́, о(т) розни(х) кро(ст), на голова(х) виростаючи(х), обачε трεба ухо ча(с)то хε(н)дожи(т), аби робаки нε залεгли в(ъ) уха(х), часо(мъ) впуща(т) олεйку миgдaлoвεgо.

Подεшлимъ тія служи(т) буду(т) способи: gди нεзастарЂла будεтъ аффεкціA, трεба ки(лъ)ка рази прεпу(р)gова(т), щоти(ж)дε(н) по разу бεручи, на то потимъ кровъ пусти(т) и щодε(н)но ужива(т) ростропсти, придавши ли(с)тковъ буквицЂ и шку(р)ки помара(н)човой, мЂсто тхε 4, тимъ способомъ можε(т) то(т) флюξъ улЂчонъ 5. А εжεли давна будε хороба, трεба на ню, прεпурgовавши тЂло 6, и по упущεнію добрε крови дεкоктъ пить і 7 ва(н)ни потитε(лъ)ной ужива(т), такжε для о(т)творεня [!] гуморовъ апεртурε в руцЂ zробить.

Когда робаки в(ъ) ухо zалягу(т). Влій в(ъ) ухо трохи олεю л(ъ)ляного /76зв./ трохи олεю л(ъ)ляного любъ конопнεго, заразъ оніε поморить. И тЂм(ъ): вари сЂмя конопнε в(ъ) лузЂ, процεдивши, потрохи в(ъ) ухо впуща(т). Когда что въ ухо впа(д)нε, хочъ горохъ, любо костка о(т) ягоди, или что подобноε, влій трохи лЂтнεй води в(ъ) ухо, в то, гдε что εстъ, заразъ приткай носъ і уста, придεрживаючи пару, и надима(т)ся, zаразъ ви(й)дε. Або влій каплю оливи в(ъ) ухо и zаразъ возми прошку чихаючого(с), албо напεрεдъ пεрцю. Якъ почнε кихацъ 8, заразъ горо(х) або что іноε вискочитъ. Ежεли би тε(ж) горохъ прεдε(р)жаній роспε(н)чнялъ, то ε(ст) взрослъ, то(г)да щипка(ми) 9 виня(т).1 Літера о і перша літера н правлені, нεчіткі.

2 Далі, на полі з правого боку, зауважεно: «Зри на gузЂ».

3 Мабуть, описка замість «нищεютъ».

4 Може, описка замість «тεε».

5 Літера ч на місці витертої.

6 Слово дописане над рядком.

7 Слово правлене, нечітке.

8 Над рядком «чха(т)».

9 Літера щ перероблена з інших літер.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:22

Ежεли в(ъ) ухо впадε робакъ, котори(й) дεрεво точи(т), заразъ трεба \69\ вли(т) горЂл(ъ)ки, и умори(т)ся. Когда костка рибя, або шпилка, любо что подобного в горло увязнε, возми шматочокъ сточка нεгрубого, загни трохи у конца, помасти оливою, вложи в(ъ) горло и по(д)нεси, /77/ рεчъ пεвна.

О иліяцε, то ε(ст) завойниця, котора 1 посполитε зовутъ мисεрεрε мεи́ акутумъ тормε(н)ту(мъ) вомЂту(с) стεрцо. Zнаки хороби: напεрεдъ боль барзо тя(ж)кій в кишкахъ, якоби свε(р)дломъ вεртЂлъ, живота родзε(н)цε, столцовъ zатвε(р)ждεніε. Потомъ тεжъ наступуютъ вомЂти, прεзъ которіε рознε виходя(т) гумори, а часто εξъкрεмεнта, або тε(ж) матεрія з(ъ)гнила, εξъкрεмε(н)томъ подобна. Причини той хороби рознε, напрεдъ спεчεніε ся εξъкрεмε(н)товъ вεликε, котороε, заткавши кышки, руши(т)ся 2 нε да(ст). І ти(мъ): zапалεніε кишεкъ, при которомъ кгди кишки набрεмεняіо, пости(с)каю(т)ся, и волного прεхо(ж)дεнія εξъкрεмε(н)томъ борони(т), что ча(с)то трафляε(т)ся, и посполитε антоно(в) огнь наступуε(т). І тεмъ: кишокъ zакручεніε з якой gвaлтoвнo(й) причини, якъ трафляε(т)ся в(ъ) руптурахъ, або з(ъ) околично афε(к)ціи́, з(ъ) якой колвεкъ причини походячая, та хороба зла й нεбε(з)пεчна.

Способи до лЂчεня. /77зв./ Способи до лЂчεня. Напродъ кристεри найпотрεбнЂйшε, притомъ лЂка(р)ство о(т)воложиваючоε, яко сироватка свЂжа, з(ъ) олЂйкомъ миgдaлioви(мъ) ча(с)то ужива(н)на, такжε рознε дεкокти иz зεлъ одмякчонихъ. Ежεли готованε з(ъ) лайномъ кон(ъ)ски(мъ) або овεчи(мъ) что барзо пожитεчнε, и до в(ъ)нутрнεго уживаня, роз(ъ)мочивши сироваткою соло(д)кою, осолодивши и процεдивши, и олεйку миgдaлεвoгo прили(в)ши, да(т) хорому випи(т). И тЂмъ: ініи́ даваю(т) мило вεнεцкε, роспу(с)тивши εго в(ъ) сирова(т)цЂ, до внутрного уживаня.

На болъ в(ъ) составахъ, або іунктура(х). Хороба та ε(ст) подобна до хирарgри и пεдоgри, о(д)накъ нε та(к) тя(ж)ка и до(лъ)га и нε та(к) часто ин(ъ)фεстуіонца. Zнаки εA звичайнε: напрε(д) видаε(т)ся боль ал(ъ)бо в(ъ) локтю, а(л)бо в(ъ) соста†руки, ал(ъ)бо в(ъ) костцЂ в(ъ) ноги, ал(ъ)бо в(ъ) рамεню, скоро прεноси(т)ся з(ъ) мЂстца на мЂстцε, часо(мъ) з(ъ) запалεніε(мъ), часомъ бεз нεго. Спосо(б) лЂчεнія той: когда болъ прикри(й) нападε, возми пива, наскрома(д) до нεго мила, всипъ соли споро, то ε(ст) в(ъ) прикрость, /78/ звари, процεди(в)ши, в(ъ)мочива(й) пла(т)ки и прикладай, ча(с)то о(т)мεняючи, яко спухнε, заразъ боль устанε, то ε(ст) прεстанε. І тЂмъ: возми горЂлки простой, вложи до нεй мила покраяного, всипъ соли, привари, вмочивай хустки и окладай. Такжε прикладаніε горЂл(ъ)ки з комфорою помочно ε(ст). И тЂм(ъ): возми осро(д)ки бЂлого хлЂба, поли(й) молокомъ и розотри, придай смεтани, жолтокъ з(ъ) яйца, шафрану, и соли трохи, змεшаи, умЂси и тεпло 3 обло(ж) мЂстцε болящоε, а то нεоми(л)но, увари кашу яgлянy 4, в молоцЂ обрЂдно, придаи мила покраяного и соли, роскладай на ху(ст)цε и прикладай на мЂсто болящоε. І тεмъ: сиромъ молодимъ осолεнε(мъ), окладаючи мЂстца болящія, помощно ε(ст). Ежεли запалεніε ε(ст), εщε лучшε, кгди розотрε(ш) z смεтаною. І тε(м) 5: прикладанія листя ростопашного значнε помагаε, а εжεли пухлина твε(р)да, трεба на ню приклада(т) пля(с)тεръ, мирабили званій.1 Мабуть, описка замість «которую». Пεрεд словом, на полі з лівого боку: «Зри, что сія хороба».

2 Літера и правлена, нечітка.

3 Літера п нечітка, бо на її місці частково пошкоджений папір.

4 Над рядком «то ε(ст) пшоняну».

5 Слова «І тε(м)» дописані над рядком


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:22

Очи(н) скутε(ч)нε ε(ст) для поту в тои болε(з)ни вари(т) ростропсту и рано и вεчоръ пить, \70\ мо(ж)но придава(й) 1 дрия(к)ви, /78зв./ можε придава(т) дриякви, розмочивші ю з дεкоктомъ тимъ, лучши по(т) бить можεтъ.

На кгузЂ, албо gрусчоми, кои на шия(х) дЂтε(мъ) виро(с)тиваю(т). Возми горсть доброй пшεници, вложи ю до го(р)шка нового, накрій покришкою, обліпи глиною, поставъ на жа(р), аби спалила(с), сня(в)ши co огня 2, якъ простинε, зотри на порохъ, придай лаεнъ мишихъ, утεрти(х) на порохъ, змішай з(ъ) оливою и приложъ. Лεчъ и само доброволно росходя(т)ся и нищають.

На свεрбεніε тЂла. Свε(р)бεніε тЂла таково биваε(т), и(ж) якънайта(ж)шіи боль биваεтъ. Способъ: zо(г)рій води на купεль, до которой всипъ соли достато(к), жεби солона била, нεхай хорій в томъ купаε(т)ся и сиди(т), пока можε(т), заразъ устанε. До того (ж) служа(т) ба(н)ки и піявки, по тЂлЂ став(ъ)онε. А то свε(р)бЂніε тЂла [з] збитной солоно(сти) крови, до чого налεжи(т) пи(т) ка(р)дусъ бεнεди(к)ти зεлія на поти порану і на ночъ.

О zбитномъ о(т)хождεнію /79/ Ω збитномъ о(т)хождεнію урини, котора ε(ст) діабεрεсъ. Надзвичай много охо(ж)дεніε урини чεловіка нищитъ, впровади(т) в чεкрики. Когда та хороба при(й)дε старимъ, а(л)бо в паралЂжи, албо по горачкε, яко и значной, такова z тру(д)ностію улЂчεна би(т) можε.

Способи до лЂчεнA тіε можε служить. Возми дрεва gваіан(ї)ку 3, шкурокъ сεрεднихъ z молодихъ дубовъ, корεня тормε(н)тиліи, то ε(ст) ку(р)зεл(ъ)я, жолудεй, каждого по шε(ст) лотовъ, квЂту маку полного три горсти, рожи сухой горсть, скуро(к) помара(н)човихъ сухи(х) два лоти, покра(й), всε то в(ъ)ложи в го(р)що(к), нали(й) во[ди] 4 чистой gарциεй сε(д)мъ, нεхай мокнε прε(з) ночъ, по у(т)ру 5 вари, а(ж) трεтя ча(ст) вивари(т)ся, процεди, нεхай хорой піεтъ щодε(н) вмЂсто пива, узнаε помощъ. Толко (ж) при уживаню того дεкокту трεба прεпу(р)gова(т) разъ и другій. И тεм(ъ): на ту хоробу купεль, о(т) вибива(н) воску вода, в нεй купати(с), ащε нεзастаріла хороба. І тЂмъ: усуши та(р)ки нεдозрЂлε, /79зв./ нεдозрЂлε, тоε вари в(ъ) поливкε и пій, значнε становитъ. На потъ уживанε 6 лЂкарство значнε помагаε, ягоди бузиновіε сухіε варить и пи(т), придавши галки мушкатовой, найскутεчнЂйшε сіε. И тЂмъ: молоко коз(ъ)ε, яко и овчε, гасить в нεмъ сталь, до питія помо(щ)нε.

О нεзадεржаню урини, во снЂ особливε. Частокротъ старимъ 7 людεмъ нε тилко вночи, алε и вдεнь урина з нεчулости добиваε(т), что походить з(ъ)ъ [!] ослабεня мушкулю, spineter званного, in colio вεсЂка, котори(мъ) радЂть для старости мало кто можε, лεчъ дЂтεмъ, и рослЂйши(мъ), то(т) дεфεктъ zвича(й)ный, то ε(ст) риби в(ъ) ло(ж)ку лови(т), що походитъ из zвичаю, и(ж) вста(т) нε хочε, кгди потрεба припадε, в томъ zаснувши, со(н) глибокій, пущаютъ 8 по(д) сεбε. Що кгди разъ и другій учини(т), и то во снЂ зрится, якоби надворЂ о(т)правуε, іни(мъ) з(ъ) горачости 9 и остро(с)ти урини, которой для с(ъ)ну глибокого zадεржа(т) нε можε.1 Описка, треба «придава(т)».

2 Літера я нечітка, бо на її місці частково пошкоджений папір.

3 Так в рукопису.

4 Склад -ди залитий чорнилом.

5 Пεрша літера у перероблена, мабуть, з ε.

6 Літера и виправлена з н.

7 Літера и нечітка, бо на її місці перегнуто папір.

8 Частина слова «ют» правлена.

9 Друга літера о виправлена з и.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:22

На то способи: возми и́жа забитого, в(ъ)ложи \71\ εго до го(р)шка нового, накри(й), залЂпи и положи на огнь, что(б) спали(лъ)ся. Якъ про(с)тинε, зотри на порохъ, до которого 1 /80/ галки мушкатовой, и давай на ка(ж)дую ночъ, бεручи 2 на конεцъ ножа, в(ъ) пи†любо в(ъ) винЂ. И тЂмъ: попεлъ з козини(х) лаεнъ заживать в(ъ) пивЂ.

О шалε(н)ствЂ, походячомъ 3 ψа встεклого, то ε(ст) бεшεно(г)[о], і о злЂчεню. По чεтирεдεсято(мъ) дню о(т) укушεнія ψа скажо(но)го, когда рана нε будε своимъ способомъ лЂчона и загоεна, напада нεсподЂвано чεловЂка шалε(н)ство, котороε наzиваε(т)ся гидропгобіа, в которомъ zостаючи, сни мЂв[а]ε(т) о(т) псовъ щεкаючи(х) і кидаючи(х)ся на сεбε, и борони(т)ся, и чрεзъ со(н) кричи(т) 4, о(т)коль мЂεтъ голову, замεшану в розумЂ, и c лю(д)ми соεдиня(т)ся нε хочε, тваръ в(ъ) очи(х) чε(р)вона, бриди(т)ся всяки(мъ) напоεмъ, хо(ч) і имЂл би жа(ж)ду, наступуε тя(ж)ка горачка, а потомъ и смε(р)ть, когда тому радЂть нε будε.

Способи лЂчεнія скутεчніε. Напрε(д), обмивши рану водою, солоною 5 очи(н), або εго (ж) уриною вла(с)ною, заразъ прεложи на ню шку(р)ку ужову або зміεву, розволоживши слиною своεю натщо, и щодε(н) іну о(т)мεнять. А εжεли оной имЂть нε будε(ш), то іного 6 зажи(й). Обмивши рану, /80зв./ Ωбмивши рану, заразъ роспалεнимъ жεлЂзомъ, до того способнимъ, припаль рану и приложи тε мЂкстурε: возми рути, чоснику, дриякви, розотри в мо(ж)чиру и приложи на рану, нε о(т)нЂмай а(ж) до заутра, потомъ пластεръ іній прикладай, аби рана розширила, до которой вложи галки, якъ до апεртури, аби якънайдолжшε била захована. І тЂм(ъ): ініи́, забивши того (ж) пса, заразъ крови εго добувши, даваю(т) лю(б) в горЂлцЂ, любъ в пивЂ, или в(ъ) винЂ. А εжεлъ того крови нε мо(ж)но доста(т), другого, хочъ нε бεшоного, zабивши, даю(т) кровъ хорому пи(т). І тεм(ъ): взя(т) насЂня божого дрεвка, то ε(ст) бЂздεрεва, и ростεрши, давать пи(т) в(ъ) ухε или пивЂ. И тЂм(ъ): прикладать на рану лаε(н) курачи(х) лю(б) качини(х), помощнε ε(ст), тако(ж) жабу зεмну, буфо звана, усушона, понεжε значнε ядъ витяга. И тЂмъ: кгди хори(й) пи(т) нε хочε, gвалто(мъ) εго до того примушать.

Способъ нεплоднимъ жεна(мъ), аби плодомъ поступили. Найпεрвεй такіε жεни пови(н)ни бεрεчи(с) вεликого збитного питія, а на(й)барзЂй горЂлки, тако(ж) и тЂло маε очисти(т) прεзъ пу(р)gацію и крови пущε(н)ε, ужива(т) дεкокту для вичищεня крови, то(ж) и му(ж) сіε зажива(т), кромε εжεли совсЂмъ здоровъ. /81/

На рожу, которая голову и тва(р) опануε. Рожа видаεтся на цЂлой голо†и твари, и голова з вεлики(мъ) опу(х)ло(ст)ю 7, з горачкою значною, часомъ нεбεзпεчна биваε, а особливε кгди ся на доль на пε(р)си спуститъ. Заразъ зразу трεба кровъ пусти(т) z руки, притомъ давать на поти, нε шукаючи аптεки, хочъ то: вεзми зεлія кардуи́ бεнεдикти двε щипти, цвіту бузинового, толко (ж), вари в го(р)шку, процεди, присолодивши, дай випи(т) на ночъ. Ещε 81 Мабуть, далі пропущεно «придай». Літера т правлена.

2 Літера p правлена.

3 Мабуть, далі в рукопису пропущено «о(т)».

4 Частина слова «ич» правлена.

5 Друга літера о правлена, нечітка.

6 Літера г правлена, нечітка.

7 Описка, правильно треба «з вεликою опу(х)ло(ст)ю» або, можливо, «з вεлики(мъ) опухо(мъ)». У слові «опу(х)ло(ст)ю» перша літера о перероблена, мабуть, з п.

8 Пεрша літера ε нечітка, бо папір на її місці частково пошкоджений. \72\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:23

лу(ч)шε, кгди трохи дриякви, албо комфори, c цукромъ 1 ростεрты, а(л)бо увари ягоди бузиновε, о(т)цεди юху, придай дриякви а(л)бо комфори, дай пи(т), пεвнε запотЂε, або сокъ бузиновій з дрия(к)вою. И тЂм: до повεрховнεго оклада(н)ня 2 налЂпша ма(ст) пло(с)ко(н)кова, то ε(ст) z цвЂту плоско(н)ного, або конопляного, в(ъ) маслЂ смажи(т) и шмаровать нεю, да по нεй посипова(т) поро(ш)комъ, з(ъ) к(ъ)орεня люкрεціи́ 3 усушоного. І тЂмъ: возми листя сабини, усуши, зотри на поро(х), котори(мъ) посиповай голову или тваръ, a впрεдъ смεтаною з(ъ) оливою 4 /81зв./ смεтаною з(ъ) 5 оливою помаза(т) тεплою, зогрЂтъ то обоε в(ъ)разъ, εстъ рεчъ досвЂдчона, a навεрхъ положить шари(й) папεръ.

Способъ до установεня крови сіи су(т). Возми губки бЂлой, которая на поля (x) ляда гдε ростεтъ, всεрεдинЂ бЂла, а я(к) дозрЂε, шара, а кгди розломишъ, кури(т)ся з нεи́, називаю(т) оную крεпЂтусъ 6 лупЂ, тую розломивши, приложить, устанε кро(в). И тЂм(ъ): копεрва(с) зпаливши, что(б) би(лъ) чирвоній, тимъ zасипъ, заразъ кровъ прεстанε. И тЂмъ: помочи(т) в зимной водЂ платъ, приложить на рану, кровъ 7 станε. І [т]Ђ(мъ) 8: намочи(т) ноги в холо(д)нои водЂ, кровъ станε о(т)колъ нЂбудъ.

О хоробε, котора наzиваε(т)ся холεра. Хороба, звана холора [!], ε(ст) та, в которой уставичнε вомЂти жолтε, зεлεнε, з(ъ) фляgмою помεшана хорого ин(ъ)фεстула, з(ъ) горачкою вεликою, з(ъ) кливостями и с(ъ) пра(г)нεн(ъ)ε(мъ), з(ъ) зябεніεмъ рукъ и ногъ, з нεспан(ъ)εмъ, з вεликимъ си(лъ) ослабεніε(мъ), /82/ з(ъ)влаща gди испо(д)кεмъ лаξація будε, а gди хороба в(ъ)зможε, наступуε іноε сим(п)томата, a пото(мъ) и смεрть.

Способи ратованя хорого. Напрε(д) 9 хори(й) что(б) нε пи(лъ) пива, толко то: возми квЂту маку полного, рожи сухой, корεня тормε(н)тиліи́, фиg сухи(х), каждого, что захочεшъ, вари(т) в водЂ, процεди(в)ши, дай хорому пи(т), что схочε, прида(т) к тому спириту(с) вЂтриолЂ, зову(т), або дава(й) пи(т) сирова(т)ку, придавши до нεи сεлЂтри чи(с)той.

На сухіε болεзни 10. Частокротъ трафляε(т)ся, что бεз жадного знаку повε(р)хнεго уприкронε 11 боль в рука(х) и нога(х) людεмъ припадаε(т), що походи(т) з спадаючи(х) гуморо(в) остри(х) помε(ж) мεмбрани мушкуловъ. На то лучшій спосо(б) напарεніε на(д) зεлами, наприкла(д), взять 12 чорнобεли, дзива(н)ны, ромну псіо(г)[о] 13, чεбрцю, вари(т) то в водЂ, с(ъ)нявши с(ъ) огня, дεржать ноги на(д) парою, албо руки, εжεли боля(т). Якъ простинε, вмочива(т) 14 до той жε води руки или ноги, винявши з води, маза(т) горЂлкою /83/ горЂлкою з миломъ, зогрЂтою на ри(н)цЂ.1 Літера ц виправлена з к.

2 Пгрша літера и правлена, нечітка.

3 Над рядком «солодкового».

4 На полі унизу дописано тим самим почерком, але трохи зміненим чорнилом: «На рожу взя(т) синого папεру и на оній положи(т) чорной вовни, а на вовну насолить крεйдою, наструга(т) и прилага(т) на рожу, а по сεму на свЂжу капу(сту) намаза(т) мεдомъ и то прилага(т), по 3 гли(сти) зε(мъ)ніε, то(л)ко нε рудіε, и на пла(т) налага(т), прилага(т) на рожу».

5 Над рядком повторено «з(ъ)».

6 Літера Ђ виправлена з п.

7 Літера в виправлена з р.

8 На місці літери т пошкоджений папір.

9 Літера а виправлεна з п.

10 Перед заголовком закреслено: «І тЂмъ».

11 На полі з лівого боку: «Зры».

12 Слово правлене.

13 Слово дописане над рядком.

14 Частина слова «ва» правлена. \73\Ещε лучшε, кгди придаси и комфори, а когда онои нε маεшъ, всипъ соли. Притомъ нεхай хоріи зажиε яго(д) бузинови(х), варεни(х), сухи(х), прида(в)ши пучку або другу зεлія божого дрεвка, то ε(ст) бЂздεрεва, той юхи нεхай напіε(т)ся, для того что(б) потЂлъ в(ъ)ночи. Ежεли би то нε помагало, вари квЂтъ бузинови(й) з бЂздεрεво(мъ) 1 в молоцЂ и прикладай.

На рани вродоватε на(й)лучшε пля(с)тεр(ъ) сЂрчани(й) и балсамъ.

О ωпуху в ногахъ, особливε, алε zвича(й)нε. Естъ набракло(ст), ал(ъ)бо опух(ъ)нεніε, ногъ, походячεε з крови мεля(н)холични 2, флεгмисти и о(д) повикланія жилъ, котороε варицεсъ зовутъ. Пухлина та посполита бbваε синя 3, чорна, ра(н) вродовати(х) и смродливихъ повна, лЂчεніε εй и ра(н) барзо тру(д)но, нЂкоторіε а(ж) до смεрти триваю(т), щодε(н) 4 рани осмотруε(т). /83зв./

О повЂтру. ПовЂтрε називаε(т)ся пεсти(с), албо пεстилε(н)тія, ε(ст) хороба 5, сεр(д)цε ядомъ заражаючо, з матεріи́ ядовитой і заразливой з рожа, всякоε εго акція 6 наgлε и смε(р)тεл(ъ)нε, з розними сим(ъ)птоматами згромажоними, заражаюча. Знаки о(д)лεгліε, проgностикуючε o наступуючо(мъ) повЂтру, найпεрвшε кгди ту и овдε повЂтрε о(т)зиваε(т)ся, о(т)коль боя(т)ся трεба, когда у сосЂда горε, аби той пожа(р) далεй нε сягалъ, яко звиклъ. І тЂмъ: впрε(д) тому забεга(т), что(б) 7 заразити(с) 8 нε слЂдовало, яко (ж) оно смродливε, з зεмли виходячіε вапори в збожу zараза. Скутки повЂтра, до коррупціи́ тягнучого, яко сε, когда назвича(й) много грибовъ роди(т)ся, кгди дрεва і иніε зεл(ъ)я гнию(т) вε(н)днεіо, чε(р)віи розмаи́ти(х) множε(с)тво, кгди бидла мно(г)[о] падε(т) о(т)ходзо, кгди хлЂбъ, надворъ /83зв./ надворъ виложεній, скоро плЂснЂε, кгди мясо скоро про(д)хнε(т)ся, кгди хороби значнε мεжду лю(д)ми паную(т), яко оспи, ло(ж)нЂцε, то ε(ст) обло(ж)на хороба, з(ъ) тих бо хоро(б) займуε(т)ся повЂтрε. Знаки повЂтра звичайнε сія: напро(д) кгди болшε хорихъ умираε, а нεжεли до здоровя приходятъ, εжεли скоро εдно о(т) другого зарази(т)ся, εжεли хорого сили опускаю(т)ся c початку хороби, εжεли бубонεсъ, то ε(ст) димεници и ка(р)бункулЂ, хоримъ видаю(т)ся, εжεли по смε(р)ти на умεрлихъ 9 видаю(т)ся макули синіε, албо чарниε, ал(ъ)бо помεшанε. Причина повЂтра ε(ст) ядовита матεрія и заразлива, котора приходи(т) з повЂтра, та бываε(т) нЂкогда до заражεня о(т)мЂнна, primarum gwalitatum готуε и способна чини(т), нЂкогда бεз жа(д)ной о(т)мЂни корумпуεся, албо c примεшаня рознихъ εξъгаляций зεмли і из водъ виходячи(х), особливε кгди сату(р)нусъ триплЂкати(с) іgнεа сиgна /84/ аріεти(с) капри корнЂ v sagittaky прεходи(т) таεмнε, і цЂла сила сεрдцу проти(в)ни(x), або таεмни(х), астровъ аспεктомъ ізливаніεмъ походи(т) можε, что нε ра(з) трафляε(т).

Способи до лЂчεня. Найпε(р)шε и на(й)пεвнЂйшε прасεр(ъ)вативу(мъ) уцeszka 10 вчεсна,1 На полі з правого боку: «Зри».

2 Кінцева літера и виправлена з ε.

3 Літера и правлена, нечітка.

4 Літера щ виправлена з ч.

5 Літера x виправлена з A.

6 Літера я виправлена з ε.

7 Літера б правлена.

8 Перша літера з правлена.

9 Літера л виправлена з x.

10 Над рядком «vceszka».а кто до того при(й)ти нε можε, тихъ уживать способовъ: напрεдъ \74\тъло иz злихъ гуморовъ εк(ъ)спу(р)gовать, на що на(й)лЂпшε здавна залЂцεно пЂgулки, званε пЂлюля русЂ, бεручи ихъ в ка(ж)ди(й) ти(ж)дεнь 1 разъ, кровъ пусти(т), апεртурε, кто можε то учини(т), о(т)ворить, повЂтра чисти(т) огнεмъ, курεнεмъ устави(ч)нимъ розними 2 рεчами, яко то явловцεмъ, корою бεрεзовою, сЂркою, з смолою змЂшана, и шишками боровими, до носа часто притика(т) оцεтъ рутяній, любо іній, з розними ін(ъ)gрадиε(н)ціами. Зεліε кошичко мЂεтъ особливую моцъ борони(т) о(т) повЂтра, мавтикуючи εго амулεта, то εстъ боронячоε zарази, на шіи́ завЂшоноε імЂть. А кто жывε срεбро, а(р)шεни(к), /84зв./ живε 3 жывε [!] срεбро, а(р)шεни(к), то ε(ст) миша(к), бофонЂ сухε, такжε антидота часто ужива(т), якε ся тгεрияка εлεктиарумъ 4 дε ово εлЂξЂръ проприεтати(с) камε(н) 5 ляпЂсъ бεзоаръ, εξътрактумъ июнЂпεли 6, соль вЂтиумъ 7 v милεфоліи і ин(ъ)нε особливε обачъ в той жε кни(ж)кε 8 на початку. Курація, то ε(ст) лЂчεня 9, налεжи(т) напро(д) на крови упущεнію, εжεли сили 10 позволіо, и впрε(д) zаживши алεξтεармакумъ, то ε(ст) 11..., з котори(х) то суть особлившε до ядовитой зарази, жε вну(т)ръ прεзъ поти, εднорожεцъ правдивій, suceus 12 meduttia фрустусъ брасЂлЂεнси(с) муракукао часу zвани(й), cneius моюцεсисъ 13 unъgcobem reduktus gr. 5 на разъ, вомЂторія на початку ε(ст) пожитεчна заражεному. І тЂмъ: сокъ бузиновій з(ъ) оцтомъ рутяни(мъ) змЂшай, прида(й) камфори, да(й) зажи(т), что(б) потЂлъ хоро(й). I тЂмъ: возми чарку оцту моцного, соку рутяного ло(ж)ку, дрия(к)ви, какъ лЂскови(й) орЂхъ, /85/ соли пучку, то ε(ст) щиптε 14, замЂша(й), дай зажи(т), випоты(т)ся 15 налεжитε, толко жъ сиε служи(т) натурамъ здоровимъ людε(мъ). До питія дава(т) хорому тизану, вари(т) рогъ εлεнεвій в(ъ) водЂ, придавши зεлія ростропсти, то ε(ст) Kardui бεнεдикти, корεня скор(z)онεра тормε(н)тиллЂ и люкрεціи трохи. Комфора под ча(с) повЂтра мЂεтъ вεлику похвалу, уживаючи εε якъ во внутръ, з дрияквою, любо з горЂлкою, любо нюха(т) 16, носить 17 при собЂ, лεчъ в самомъ пароξизмЂ, кгди хорій мЂεтъ боль голови, нε надобно давать. Для народу простого возми роби фунЂпεри фу(н)тъ, прида(й) фліорумъ 18 сулпгури(с) 19 унцію 20, албо, ка(к) оного нε(т), флорε(с), зотри якъна(й)суптεлно на камεни малярско(мъ) сЂрки чистой д†ун(ъ)цій 21,1 На місці літери ь частково пошкоджений папір.

2 Кінцева літера и виправлена з ъ.

3 На полі з лівого боку «срεбро».

4 Літера и виправлεна з у.

5 Слово дописане над рядком.

6 Над рядком «яловεцъ».

7 Над рядком «виноградная».

8 Слова «в той жε кни(ж)кε» напівзалиті чорнилом, нечіткі.

9 Далі в рядку закреслено «εжεли сил...».

10 Перша літера и правлена, нечітка.

11 Далі в рядку місце для невписаного слова.

12 Над рядком, над цим і трьома наступними словами: «сокъ», «осεрεдокъ», «злакъ», «БразилЂя».

13 Слово правлене.

14 На полі з лівого боку: «Grамо(мъ) 1 ε(ст) 2 gрана, два зε(р)на peprzu».

15 Літера о виправлена з а, нечітка.

16 Склад ню- перероблений з іншого напису, нечіткий.

17 Частина слова «сит» перероблена з іншого напису.

18 Частина слова «мъ» правлена.

19 Над рядком «чиста сЂрка».

20 На полі з лівого боку «2 loty».

21 На полі з правого боку «то ε(ст) loty 4».прида(й) бобковъ толчεни(х) мЂлко, \75\ тилко (ж), ка(к) сЂрки, мири 1 утεртой унцію 2, комфори унцію 3, придай, роби самбуціε 4, скол(ъ)ко потрεба, /85зв./ сколко потрεба, змЂша(й), давай для люду посполитого, аби щодε(н) уживали, бεручи на каждой разъ, якъ ка(ш)та(н).

Для посполитого люду рεчъ особлива. Возми фу(н)тъ 5 бобковъ, объбεри c ни(х) шкурки вε(р)хніε, зтолчи на суптεлни(й) прошокъ, до котори(х) додай соли чистой горсть, умεшай добрε, вложи до начи(н)ня того про(ш)ку, давай по ло(ж)цЂ в тεпломъ винЂ, по зажитію мЂεтъ хори(й) окута(т) сεбε, аби потЂлъ, а εжεли би горачка 6 вεлика била, в(ъ) той ча(с) нε у винЂ, алε в(ъ) оцтЂ мЂε(т) бить дава(н)ній, рεчъ досвЂдчона о(т) многи(х).

Прошокъ, боронячій о(т) повЂтра зарази, осо(б)ливи(й). Возми цинамону, мири, суккотринумъ, ка(ж)дого по по(лъ)тори чвεрти лота, /86/ квЂту мушкатового, гвоздико(в), мастиξу 7, дрεва алоεсовεго, болюмъ 8 орЂεнталнεго, каждого по εдномъ скрипулЂ 9, учи(н) прошо(к) суптεл(ъ)ній, которого ужива(й) щора(н)ку по по(л)чвεрти лота в винЂ, то ε(ст) 2 о(с)мини золо(т)ника 10, εжεли апостεма або димεниця, то ε(ст) боля(ч)ка 11, виступи(т) навεрхъ добрε, и на низши(х) частεхъ, нε близко сεрдца, суть бεзпεчнε. Ежεли тε(ж) видаε(т) син(ъ)ε, а(л)бо чарнε, ал(ъ)бо толко по(д) шкурою зостаε(т), албо на ви(ш)ши(х) частεхъ видаε(т)ся, яко на шіи́, по(д) пахами, нεбεзпεчнε су(т), яко и тε, которіε, видавши(с), знову розойдε(т)ся в(ъ)нутрЂ тЂла. Ежεли трафи(т)ся, и(ж) апостεма, або димεниця, нε хочε вида(т)ся навε(р)хъ, толко по(д) шкурою сиди(т), поставъ на нεй ба(н)ку цилюри(ц)ку, что(б) ю навεрхъ потя(г)нулъ, або прикладай катаплазму: возми рε(д)ки, /86зв./ возми рεдкы, трε(н)довникового корεня заровно, придай оцту, мεду и соли, змЂша(й), прикладай тεпло. И εжεли ви(й)дε на шію албо по(д) пахою, можε ю стягнуты до низши(х) частεй ти(мъ) способомъ: возми корεня сεропгулярія, то ε(ст) 12..., рεдки, рути 13, заровно, придай тЂста кислого, оцту и вина, присма(ж) и приклада(й). Ініи́ жабъ сухи(х) зεм(ъ)нихъ 14 прикладаю(т) на димεницю 15.1 Над рядком «смирна».

2 Під рядком «2 лоты».

3 Під рядком «2 лоти».

4 Над рядком «бузина».

5 На полі з правого боку: «Фу(н)тъ мεдиковъ 24 лоти толко важи(т), а нε болшъ».

6 Склад го- перероблений з іншого напису, нечіткий.

7 Над рядком «ма(с)тиха».

8 Над рядком «кусокъ».

9 Над рядком «то ε(ст) по 2 лоти».

10 Слова «то ε(ст) 2 о(с)мини золо(т)ника» записані в проміжку між сусідніми словами.

11 Слова «то ε(ст) боля(ч)ка» дописані на полях з лівого і правого боків.

* У рукопису наступний аркуш має № 89, проте послідовність тексту не порушуеться.

12 Далі в рукопису проміжок для невписаного слова.

13 Літера у правлена, нечітка.

14 Частина слова «м(ъ)ни» перероблена з «м(ъ)я».

15 На полі з правого боку: «Зри на димεницю прикладать лεкар(с)тво». Нижче, а також на полі з лівого боку двічі повторено: «Зри». \76\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11338
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Пред.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1