ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:17

На заворотъ головы. І εжεли заворо(т) голови припадε(т) з причини жо-\55\лу(д)ка, на то(й) ча(с) добра рεчъ да(т) на виміоти, εжεли натура до того способна, а εжεли нЂтъ, то да(т) лЂка(р)ства пу(р)gуючого. А εжεли з(ъ) зимной причини, то ε(ст) з(ъ) самой голови, на то служи(т) можε тε способи. Напро(д) натира(й) вε(р)хъ голови олЂйкомъ бу(р)штиновимъ, ε(ст) помо(щ)но. И тЂм(ъ): гризти або жова(т) часто в(ъ) уста(х) галку мушкатову, або кубεбу, а при томъ напива(т)ся вина поли(н)кового з галкою му(ш)ка(т)ною. И тЂм: сокъ, з трибулЂ вити(с)нε(н)нои, пεрεваривши, пить, прида(в)ши галки мушкатовой. И тЂм: кровъ з ноги упусти(т), εщε лу(ч)шε гεморои́довъ о(т)ворεніε, /55/ гεморои́довъ о(т)творεніε [!], многимъ помага, и на стари(й) заворо(т) голови.

На ікавку, to est na szczkawkę. Возми вина доброго кватεрку, zогрЂй εго, вложи до нεго олЂику мушкатового густого чвεрть лота, дай випи(т). А ко(г)да нε ма(ш) олЂйку, оутри жъ цЂлую галку и всипъ в вино. И тЂм(ъ): возми макового ли(с)ту, млодо зобраного, то ε(ст) в маи́, и усушоного, покрай дробно, увари в винЂ любо в водЂ, процεди, всипъ крεйди звичайнε, якъ два напε(р)стки, дай випи(т) тεпло, повтори, εжεли би заразъ нε прεстало. И тЂм(ъ): банка цилюрицка, поставлεна на(д) жолу(д)комъ, заразъ икавку уставляε.

На сухоти дЂтεмъ. Возми той води, что о(т) вибои́нъ воскобойнихъ останε(т), и в нεй дитя купай о(т) сухотъ. И тЂм(ъ): возми ножокъ бара(н)нихъ, потолчъ ихъ, придай насЂня fanum gracum, листя фиялкового и калачикового, вари, и процεдивши, купа(й) дитA. Придаεтся сія хороба /55зв./ Придаεтся сія хороба дЂтεмъ або з гли(ст), або з(ъ) жолу(д)ка слабого, або з худого покарму, або c чεрвεй, которіε имъ в хрεб(ъ)тЂ родя(т)ся.

На рани флюксоватε 1. З(ъ)суши по(д)бЂлу, zотри на прошокъ, которимъ посипай щодε(н) два рази, а за ка(ж)димъ разомъ промивай водою вапε(н)ною, варачи в нεй мяту огоро(д)ную.

Аби зміA, або інній гадъ, та(к) скота, яко и чεловЂка нε укусилъ. Bo оста(т)ній запу(ст)ный вовторникъ возми капусти ква(с)нεй, звичайнε наготова(н)ной, которой люди нε дои́дятъ, до которой влій ухи, в которой кипЂли свинячіε ноги, zмЂша(й) и поставъ, в свЂдомости своεй, что(б) то цЂло найдовало(с). Навε(с)нЂ, какъ врεмя будε(т) в полε пуща(т) 2 на па(с)тву бидло або всякой скотъ, пошмаруй тЂ писки и ногу всякому скоту, цЂлоε лЂто жадεнъ /56/ цЂлоε лЂто жадεнъ гадъ би(д)ляти нε укуси(т), алε о(т) нεго утЂка(т) будε. Тим жε когда чεловЂкъ пошмаруε 3 ноги и руки, запεвнε змія анЂ жадεнъ гадъ нε укуси(т).1 На полі з правого боку зауважено: «Зри на рани гниліи́. КураціA».

2 Літера т правлена, нечітка.

3 Літера о виправлена з а.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:18

На жабу по(д) язикомъ и на набракло(ст) язика. Напро(д) надобно набракло(ст) по(д) язикомъ пуща(д)ломъ любо ля(н)цεтомъ покраяти, аби кровъ зла о(т)и(й)шла. Потомъ возми gри(ш)пану, галуну, соли, каждого заровно, зотри на прошо(к), zмЂшай з мεдомъ прЂснимъ, тЂмъ натирай, прито(мъ) виполЂскивай водою, в коεй би кипЂла ростопашъ. I εжεли би та набракло(ст) трафила(с) би(т) чорна, на той здεржати(с) посЂканія пуща(д)ломъ або ля(н)цεто(м), алε кровъ пусти(т) з руки, банки за ушима и лЂкарство проно(с)ноε давати(с) маε(т).

На гусεницЂ лЂчεня. Гусεницю кропити квасомъ буракови(мъ) частокро(т), и о(т) то(г)[о] здихатимуть.

На язикъ очεрнЂлій і попалεній. На язикъ сухи(й) и почε(р)нЂлі(й), /56зв./ На язикъ сухій і почε(р)нЂлій, особливε в гора(ч)кахъ. Возми ци(т)-\56\ринε и покрай в суптεлнε талЂркы, посипъ цукромъ εдεнъ, положи на язику, так(ъ) часто поновляй εдεнъ по другому. А хто би нε моглъ мЂти цитрини, на то мЂсто покраять яблуко очи(н) кис(ъ)лоε, цукромъ то(ж) потросить 1 и прикладаε(т) 2, щоразъ о(т)новляючи 3. И тЂм(ъ): покрай суптεлнε пля(с)триками солонини, клади на язи(к), и то особливε зна(ч)нε о(т)воложиваε язи(к) и холоди(т), и на попаданіε оного (ж) пожитεчно. И тЂ(мъ): на то жъ кровъ пуща(т) c по(д) язика, особливо помагаεтъ.

На тεчεніε крови z носа. Возми цибулε εдну и другую, εжεли маліε, и болшε, покрай дробно, в(ъ) костки, положъ на ри(н)ку, припεчи, розложъ тε цибулЂ на платахъ и поприкладай на стопи ногъ, ε(ст) рε(ч) досвЂ(д)чона. И тЂм(ъ): возми губокъ, кои́ на стари(х) дεрεва(х) бузинови(х) виростаю(т), зсуши, утри на прошо(к), /57/ дай хорому мЂстотабачки, заразъ прεстанε тεчεніε.

На свεрбъ, албо па(р)хи. Возми оманового корЂня, імбεру, бобку, цитвару, сЂрки, соли, комфори, каждого заровно, зотри з(ъ) того порохъ, потомъ возми gоралки на ринку, наскрома(д) мила, поставъ на у(г)ляхъ або на жару. Якъ мило роспу(с)тится, здойми с(ъ) огня, всипъ поро(х) и умЂшай добрε, тимъ тЂло па(р)шивε натирай по лазнЂ, або в тεпломъ мЂстцу. Gди εднакъ zастарЂла хороба будεтъ, трεба будεтъ вчини(т) пу(р)gцію тому чловεку и кровъ пусти(т), банки стави(т). Такжε пожитεчнε купεль исправи(т), что(б) потЂлъ, а на купεлъ вари(т) конскій щавεй, оманъ, по(лъ)ную руту, полную дриякву.

На свεрбъ з(ъ) zарази 4 о(т) другого. Роскрой цитринε, посипъ солю, натирай тЂло. И εжεль цитрини нε машъ, /57зв./ цитрини нε машъ, возми яблуко ква(с)ноε, або ква(с) капустной, змЂшай з(ъ) солю и із сЂркою и бобками толчεними, зогрЂвши, шмаруй в(ъ) тεплЂ. И тЂм(ъ): ма(ст) оманова на свεрбεжъ ε(ст) барзо до(б)ра, придавши до нεй бобкового олЂйку, або мила рЂдкого. И тЂм(ъ): купεль з води гарбарской на свεрбъ ε(ст) барзо добро, такжε купεль з води, приливши до нεи́ достатокъ лугу моцного, то ε(ст) з попεлу грεчаного zроблεного. И тЂмъ: листя тутюновε, покраявши, мочи в горЂлцЂ, якъ вимокнε, прεцεди, видави сквозъ платъ, нали(й) на ри(н)ку, вложи мила, дробно краяного, привари, придай соли, тимъ натирай 5.

На камεн, або на zадεржану урину. Возми покри(в), to est kropywa 6, вари добрε в водЂ, розложи ту покриву на платка(х) и прикладивай на крижу и бока(х) привяжи, повтори, εжεли по(т)рεба будε, zаразъ урину попудитъ и камε(н) випровади(т) 7. И тЂмъ: εжεли би кого знагла камε(н) напалъ, возми шку(р)ку 8 з(ъ) пупа курячого, усуши, зотри на поро(х), котори(й) випий з тεплимъ виномъ нεмоцнимъ, ε(ст) помощъ пεвна. И тЂмъ: возми ядεръ з косто(к) вишнεвихъ, з тε(р)нови(х), /58/ з тε(р)новихъ, чо(с)нику упεчεного, такъ что(б) на порохъ далъ утεртись, тилко яко половина ядεръ, змЂшай, зотри на порохъ, которого дава(й) з во(д)кою любистковою, або пεтру(ш)чаною. А εжεли би болъ вεлики(й) камε(н) по(д)нεслъ, надлεжи(т) при(й)ти в купεль.1 Частина слова «осить» перероблена з іншого напису.

2 Помилково замість «приклада(т)».

3 Літера и правлена.

4 Літера и правлена.

5 Далі закреслено помилковий напис «И тЂм(ъ)».

6 Слова «to est kropywa» узяті в квадратні дужки. Над рядком «жар(ъ)кая».

7 На полі з правого боку: «На урину кропива».

8 Друга літера к правлена, нечітка.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:18

Водка на очи виборна. Возми імбεру пεрεтолчεного лотъ, квЂту мушкатового лотъ, прεтолчи, вари каждоε особо в горщичкахъ в водъ я(к)на(й)-\57\лучшε, процεди, и εжεли будε той води полкварти, придай до нεи́ комфори, з(ъ) цукромъ утεртой 1 суптεлно, лотъ, zмЂшай и сховай. Нε машъ лучшεй во(д)ки на многіε хороби очεй на(д) сію, впуща(й) часто кроплями в(ъ) очи.

Масть виборна на очи и бεлмо. Ко(г)да 2 курка квочка пεрεстанε курята водить и паки почнεтъ нεсти(с), возми найпε(р)шε яйцε, котороε знεсε(т), в томъ яйцε†3 здЂлай дЂрку, випусти z нεго zолтокъ, а бЂлокъ zоставъ. До которого прилій оливи, змЂшай або зби(й) з(ъ) бЂлко(мъ) тЂмъ и оливою, заткни дЂро(ч)ку чопико(мъ) дεрεвянимъ, /58зв./ дεрεвянимъ шпу(н)тикомъ, або чопикомъ, вложи оноε в хлЂбъ або в тЂсто сироε 4, тоε , що ε(ст) на хлЂбъ, обви(н), учини боханεцъ, котори(й) всади въ пεчъ з другимъ хлЂбомъ. А ка(к) попεчε(т)ся вся(к) хлЂбъ, и то(т), виня(в)ши 5, о(т)вори и ви(й)ми яйцε, в которомъ найдεшъ ма(ст), злотомъ нε оплачε(н)ную, для εя скутковъ, мажъ очи во внутръ пЂрцεмъ, всякεε бεлмо з(ъ)пудитъ.

На боль очεй. Возми полиню зεлεного, з бЂлкомъ яйцεвимъ розотри добрε, розложи то на платъ и прикладай на очи на ночъ.

Кому слεзи з(ъ) очій бЂгутъ. Возми зεлія буквицЂ и кропу волоского, то ε(ст) марачу, заровно, вари то обоε в винЂ, процεдивши, промивай тваръ и очи.

На бεлмо 6. Возми гвоздиковъ крамнихъ, столчи в(ъ) мо(ж)чиру на суптε(лъ)ний прошокъ, змЂшай з пока(р)момъ жεнскимъ, впущай того покарму в(ъ) очи кроплями. И тЂм(ъ): цвЂтъ 7 рожови(й) сухи(й) вари з(ъ) оцтомъ а з мεдомъ, прикладай на очи.

На слεпоту. Уживать корεня то(р)мε(н)тилля, /59/ Уживать корεня 8 тормε(н)тилля 9, вари(т) и пить вмЂсто пива уставичнε прεзъ колко нεдεль и тЂм жε трункомъ очи промива(т), толко (ж) надобно брать и пу(р)gацію.

Когда в кого εдно око болитъ. Возми ли(ст) буквичній, помажъ εго яримъ мεдомъ, приложъ на(д) око на ночъ.

О скуткахъ зεлія кардуи́ бεнεдикты. Зεліε, посполитε каждому знаіомε, карду(с) бεнεдикту(с) 10 званε, попросту ростропста, мЂεтъ вεликіε и досвЂдчεнніε скутки и залεцεніε в(ъ) рознихъ хоробахъ, яко то служи(т) на(й)пε(р)вεй на болъ голови. Вари(т) тоε зεліε, яко тия, придавши зεлія буквицЂ и шкурокъ цитриновихъ, о(т)цЂдивши с того уху трохи, приложи(т) цукру, пить щодε(н) зрана и на ночъ. Служи(т) такжε и на заворотъ голови, тим жε способомъ уживаючи, а хочъ 11 и само прεзъ сεбε. И тЂмъ: жолудокъ 12 слабки(й) значнε посиляε, /59зв./ значнε посиляε, вари(т) зεліε сухоε, придавши скорεкъ 13 помара(н)чови(х). И тЂм(ъ): служи(т) на колку 14, з вЂтро(в) походячіε.1 Літера ε перероблена з іншої.

2 Літера о виправлена з у.

3 Літера Ђ виправлена з а.

4 Виправлено з «сировоε».

5 Літера ш правлена.

6 На полі з правого боку: «Зри на бεл(ъ)мо».

7 Далі в рядку закреслено «бузинови(й)».

8 На полі угорі: «Зри, на слεпоту кураціA».

9 Над рядком «ку(р)зεля».

10 Літера н перероблена з іншої.

11 Літера ч правлена, нечітка.

12 Літера ж виправлена з з.

13 Літера ε перероблена з іншої, можливо, з о.

14 Мабуть, описка замість «на колки».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:18

И тЂм(ъ): служитъ на розрЂджεніε крови, изсЂдлой во внутръ любо [съ] спо(д)ку, любо з(ъ) уда-\58\рεнія, любо з рани внутрной, варити в молоку, придавши ол(ъ)броту або оливи, и пити. И тεм(ъ): вроди, болячки, димεници роспужаε(т) и гои́тъ, прикладаючи плястεръ 1, c того зεлія зроб(ъ)лεній, то ε(ст) утε(р)ши на поро(х), придавши муки житной, воску, оливи, мεду, и приклада(т) на оніε. И тЂм(ъ): на колочεня в пεрсεхъ и бокахъ служи(т), вари(т) и пи(т), служи(т) такжε и на вихожεня εлεтъ столцεмъ. Служитъ на кадукъ, ужива(т), на про(х) утεртого, з мочу дзε(Ђ)тинимъ 2 . Служи(т) на глухоти, памя(т) добру справуε, вzрокъ 3 ясни(й) чинитъ, прεмиваючи очи поливкою, з зεлія того прεвароною. И тЂмъ: кровъ чи(с)тить о(т) злихъ гуморовъ. И тε(мъ): 4 служитъ на гипоко(н)дрію, на шкорбутъ, на мεля(н)холію, вари(т) щодε(н) и пи(т). И тεмъ: рани в(ъ)сякіε гои́тъ, /60/ рани 5 всякіε гои́тъ, варачи оноε зεліε в винЂ або в пивЂ. Для убо(г)ши(х) з головокъ волна, до ра(н) прикладива(т), то и(х) гои́тъ. И тЂмъ: z(ъ) устъ смε(р)дЂніε о(т)даляε, такъ гризти, яко и пи(т) з(ъ) оного поли(в)ку уварεного зεлія, придавши шкурокъ помара(н)човихъ 6. И тεмъ: служи(т) на камε(н) або пЂсо(к). И тεмъ: служитъ на фεбри тεрціану, квартану, квотидияну барзо скутεчно, служитъ на горачку, навε(т) мaлЂgни, служи(т) скутεчнε на пεдogрε, гираgрε и інніε болεзни артεтичнε, варачи оноε в(ъ) водЂ, придавши зεлія бЂздεрεва, то ε(ст) божого дрεв(ъ)ка, шεвлЂи́ и скурокъ помара(н)чови(х). И тЂм(ъ): служи(т) на а(ф)фεкта утроби, сεлεзε(н)ки и нирокъ. И тЂм(ъ): поти лεгкіε справуε, особливε на ночъ заживаючи, апεти(т) до ядεнія утрачεній приворочаε и борони(т) чεловЂка о(т) вεликихъ хоробъ, чого досвЂдчаю(т) тіи́, кои́ заживаю(т) всε(г)да вмЂсто гε(р)ба тεεа 7. Что(б) скутокъ 8 лу(ч)ши(й) /60зв./ Чтобъ скутокъ лучши(й) справовало тоε зεліε, мЂεтъ збиратися в(ъ) той ча(с), кгди εщε молодоε и соку εщε полноε, нε колючεε. Суши(т) εго надобно 9 в(ъ) тЂни. НЂкоторіε моча(т) εго в(ъ) гор[Ђ]лцЂ и пію(т), алε нε маε(т) такой моци, которая оди(й)муε и о(т)мЂняε горЂлка, а(лε) маε(т) 10 бить вароно або в про(ш)ку заживано.

О скуткахъ скори вεнжовой, любо zміεвой. Найпεрвεй скутεчна барзо ε(ст) на болячки, на димεницю, прикладивать, о(т)воложивши слиною чловεчою, добрε чистою, то ε(ст) з(ъ) ску(д)ного стомаха, которая або роспуживаε, або скоро собираε, способъ. И тЂм(ъ): служитъ на врεди ядовитіε, ну(д)нε до гои́ня, и на рани з(ъ)ядливε, тЂло псуючεε, котороε ху(т)ко гои́тъ, прикладаючи, о(т)воложивши слиною чистою. Служитъ, прочъ того, на всякіε рани, которіε рихло 11 гоитъ, прикладаючи способомъ zвишъ описанимъ. И тЂм(ъ): когда бЂлogлoвa мордуε(т)ся з поро(ж)дεніε(мъ) и нε можε позбути плоду, увяжи εй тоεй ш(ъ)матокъ скорки на пупъ, и внεтъ болεзнь умεнши(т), и ща(с)тливо породи(т). ИтЂм(ъ): кого би пεсъ в(ъ)стεкли(й) укусилъ 12 /60зв./1 На полі з правого боку: «Зри ма(ст)».

2 Так в рукопису. Можливо, помилково замість «дзε(Ђ)тиною».

3 Літера о перероблена з іншої. Над рядком: «Зри». На полі з правого боку: «Зри на очи».

4 Слова «И тε(мъ)» дописані над рядком.

5 На полі з лівого боку: «Зри на рани».

6 На полі з лівого боку: «Зри».

7 Так в рукопису.

8 Літера о залита чорнилом, нечітка.

9 Частина слова «бно» правлεна.

10 Літера м перероблена з іншої, мабуть, з б.

11 Літера x виправлена з р.

12 Слово напівстерлося, нечітке.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:19

пεсъ встεклій укусилъ або вол(ъ)къ, нεхай заразъ, обмивши рану, приложи(т) шку(р)ку, слиною чи-\59\стою о(т)воложивши, скоро ядъ витя(г)нε(т) и рану з(ъ)гои́тъ. Часто о(т)новяючи, прикладива(т), и чεловЂка о(т) смε(р)ти уволнишъ. Служи(т) то(ж) и на укушεніε зміи́ лю(б) ужа.

Способъ витрачεнA вол(ъ)ковъ зε zбожа пεвный 1. Заразъ збожа пεрεсуши(т), и мε(ж)ду тЂмъ постави(т) в горшкахъ морав(ъ)ε з моравями, и заразъ кури(т) чεсникомъ, прεсушεнимъ якънайлу(ч)шε, и zаразъ утЂкаю(т).

На боль и zапалεн(ъ)ε очий. Возми три куски спорε gεнтіяни корεнія, вложи на ри(н)ку нову, налій оцту, вари, а(ж) мало останε оцту, влій ин(ъ)шого, з(ъ)нову вари, якъ и пεрвεй, чини то до шεстого разу. Сεдми(й) разъ, наливши, повари трохи, процεди прεзъ чисту хусту, тимъ оцто(мъ) промивай очи, рεчъ ε(ст) досвЂдчона.

На язику паралЂжъ. Когда кому язикъ зарази(т) паралЂжъ, и(ж) мову утрати(т), способи до лЂчεня, то εстъ возми ли(с)тя /61/ возми листя табаки, або тутюну, утε(р)того, горчицЂ уто(лъ)чεной, дриякви, каждого заровно, змЂшай и тЂмъ язикъ натирай часто, виплокуючи водкою поволи, з ви(ш)нЂ палоной, любъ іннεй. И тЂм(ъ): тилъ, шію, то ε(ст) каркъ, натирай спиритумъ формεкарумъ 2, то εстъ водкою з(ъ) морав(ъ)и́, придаючи до нεи́ олεйку бурштинового 3 або яловцовεго. Такжε помочнε частоε стираніε тεплими платами або хустами, напарεніε над зεлами, якъ имЂεшъ науку в(ъ) паралЂжу.

На душно(ст) простε а пεвнε. Возми рути зεлεной, ядра з(ъ) волоского орЂха, столчи то в(ъ)разъ, клади по шма(т)ку до устъ гризти, а слину ковтай и самε микстурε, чинь то прεзъ кил(ъ)ко днεй.

Кгди кому з(ъ) очій тεчε. Возми зεлія пол(ъ)нεй дриякви з(ъ) корЂнямъ, вари в(ъ) винЂ, або, εжεли(с) убогий 4, то в(ъ) водЂ, о(т)ня(в)ши 5 з(ъ) огня, дεржи очи 6 на(д) парою, учи(н) то ко(лъ)ко рази, будεшъ з(ъ)доровъ.

На кашεль. /62/ На кашεль. Возми фиgъ, корЂня люкрεціи́, шалвЂи́, божого дрεвка, або бЂздεрεва, калачиковъ z корЂнямъ, покрай, змЂшай, вари якънайлучшε в водЂ, процεдивши, напивайся тεпло. И тεмъ: возми килка головокъ чоснику якънайстаршого, на кашεль застарЂлій, влій води, вари, а(ж) половина вивари(т)ся, пи(й) часто тεпло, прε(с)танε. И тЂм(ъ): возми рЂпи свЂжой якънайста(р)шой, вари ю в(ъ) водЂ любъ в бЂломъ пи†та(к) долго, а(ж) будε чε(р)вона поливка, до той поли(в)ки придай ма(с)ла, пий тεпло. И тЂм: калачики з корЂнямъ вари и ту юху пій, трохи присолодивши.

Корεнь тормεнтиліи́, то ε(ст) куръ зεлля, ску(т)ки εго. Напро(д), кто бъ зтруснулся, або спа(д)лъ з(ъ) високости, любо брεмя движало(с), або инимъ способомъ, возми того корεня, вари в пи†добрε, процεдивши, пій тεпло на ночъ, якъна(й)тεплЂшε. На криваву бЂгунку: /62/ На кривавую бЂгу(н)ку: утол(ъ)чи корεня ку(р) зεлія 7 на порохъ, звари яйцо εдно и другоε по мянку, в(ъ)сипъ того пороху в(ъ) яйцε, zмЂшай, з(ъ)εшъ та(к) εдно, яко и другоε.1 Під рядком «то ε(ст) молЂ».

2 Літера ε напівзалита чорнилом, нечітка.

3 Літера ш виправлεна з р.

4 Частина слова «гий» виправлεна з «ши».

5 Літера и правлεна.

6 Літера о правлεна.

7 Над рядком «то(р)мεнтиліи́».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:19

И тεм(ъ): εжεли би з рани любо скол(ъ) нεбудъ кровъ нε могла, ідучи, прεстать, посипъ порохомъ того zεлія, зараzъ прεстанε. На сплави жεнамъ, в прошку \60\ зажитій, барзо 1 скутεчный. Кто того корεня конε†да(ст) в(ъ) оброку з(ъ)ясти, того дня и́дъ на нε(мъ), якъ хочεшъ, нε змордуε(т)ся, анЂ запали(т)ся 2.

На лишай. Когда яgлa 3 вары(т)ся в(ъ) гор(ъ)шку, бива на ню(й) 4 пЂна бЂла, тою шмаруй лиша(й) часто, со(й)дεтъ. И тЂм(ъ): вибεри ого(лъ)я лю(б) c пεчи a хо(ч) з(ъ) огнища, згрома(д) докупи, почεкавши, будε на ни(х) попεлъ бεлεсε(н)ки(й) суптε(лъ)ни(й), той, зрана натщо слиною палεцъ посмаровавши, бεри тЂмъ па(лъ)цεмъ попεлъ и шмаруй лишай.

На бол(ъ) голови з(ъ) якой кол(ь)вεкъ причини. Возми яловцу, бобку, ядεръ волоскихъ орЂховъ, каждого заровно, столчи то в(ъ)разъ, и(ж)би 5 било, /63/ било, якъ масть, прилій вина, розло(ж) на двохъ хуста(х), приложи на скронЂ и привяжи на ночъ, рεчъ пεвна.

Ранεному чловεкови, кгди би сA кро(в) во вну(т)ръ обротила. Трафляε(т)ся частокротъ, и(ж) кровъ в(ъ) ранεно(мъ) во внутръ обращаε(т), маючи та(мъ) волнЂйшій прεходъ, нεжεли навεрху. На то рεчъ особлива: возми овчи(х) бобко(в), в(ъ)ложи до нового горшка, накри(й) кришкою, залЂпи, положи на уго(лъ)ля горючоε, и(ж)бы спалилос(ъ). Скоро спалится, zотри суптεлно, дай в тεпломъ пи†на разъ драgму 6, заразъ кровъ з(ъ)внутръ до рани добудε(т).

На вшεлякіε спарεніε, або опалεніε. Возми шкорупεкъ жабихъ, в(ъ)ложи в(ъ) го(р)щикъ, накрій покри(ш)кою, залЂпи, поставъ на огонь и спали, я(к) надлεжитъ, зотри(й) на суптεлній прошо(к), котори(мъ) засипива(й) опарεлини, в(ъ)прε(д) оливою помастивши. /63зв./ пома(с)тивши.

Омεли дубовой скутки. Оуживана во внутръ омεла дубова, любо на поро(х) потолкши, або вари(т), служитъ на жолтячку, на сухоти, на заворотъ голови, на кадукъ, на колку, на бεгунку криваву 7, в которои тимъ способомъ мЂεтъ бить уживана: покрай омεлу, вари у винЂ, процεдивши, розотри жолтокъ и другій з(ъ) яйця, твεрдо зварεного, розмочи з виномъ, дай пи(т) якънайтεплЂишоε хорому. И тЂм(ъ): кгди би в(ъ) комъ нирки гнили 8, нεха(й) пиε(т) воду, в которой 9 кипЂла омεла, можно часомъ прилива(т) вина.

На укушεніε пса скажоного, лю(б) зміи, или ужа. Возмы зεлія полεю, столчи εго або зомни з(ъ) оливою, приливши трохи вина, обмивши рану водою з(ъ) соллю, прило(ж), о(д)мεня(й) щодε(н) зрана и на но(ч), рεчъ пεвна. И тЂм(ъ): возми ш(ъ)матокъ шкури вε(н)жовой або гадючой сухой, посли(н) натщо слиною и прило(ж), рεчъ досвЂдчона. А кто мЂть можε змію суху, нε(ха)й зажиε, /64/ утεрши на поро(х), на укушεніε о(т) нεя, рεчъ пεвна.

Кому би схнула рука або нога. Возми плюца тεлячоε, посЂкай оноε з(ъ) цвЂтомъ ко(н)валЂεвимъ, вли(й) вина, сколко потрεба, п(ε)рεжεни чрεзъ лε(мъ)бикъ и тимъ часто натирай.1 Літера б перероблена з іншої.

2 На полі з правого боку: «И жεлЂзня(к) зεліε на то служи(т) можε конεмъ».

3 Над рядком «пшоняна каша», причому напис перероблений з іншого.

4 Слово перероблене з іншого напису.

5 Друга літера и виправлена з а.

6 На полі з правого боку: «Drachma заважи(т), ско(ль)ко 20 зε(р)нь perciu».

7 На полі з правого боку: «Зри на бεгу(н)ку криваву».

8 На полі з правого боку: «Зри на ни(р)ки гниліε».

9 У рукопису «кототорой».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:19

На кашεль и сухоти починаючіε(с). Вεлико(г)[о] залЂцεнію ε(ст) годнε зεліε на кашεль и сухоти починаю(ч)чіи́ся ужовникъ. Хочъ саміε корε(н)ки посполито у аптεкаро(в) ужива(н)ни, толко (ж) листя, замолоду собра(н)ноε и в тЂни усушоноε, ε(ст) вεликой важностε на кашεль. Котороε вари(т) мЂεтъ \61\ в водЂ и, процεдивши, пи(т) тεпло зрана, по полу(д)ню, то ε(ст) во д†години по обЂдЂ, и на ночъ. МЂεтъ та барву п(ъ)εнкную, румяную, можε(т) присоложива(т) цукромъ, кто би хотЂлъ.

На боль крижовъ 1. Боль крижовъ εжεли би походилъ з причини камεня, або c кол(ючки) 2, /64зв./ c колючки 3, о томъ мЂεшъ на свои́хъ мЂсцяхъ. Ежεли би тε(ж) походилъ з(ъ) запалεнія нирокъ, або з(ъ) уразу, любо з тлючεня, лю(б) спадаючи(х) з голови гуморовъ острихъ, c чεго потомъ ко(г)да спусти(т)ся до ноги лЂвой, любо правой, будε боль в(ъ) боку, в(ъ) бεдрЂ, що називаε(т)ся сцЂятика 4.

Способъ до лЂчεнA. Напро(д) стави(т) пиявки з(ъ) банками на крижахъ, ε(ст) очи(н) пожитεчнε, такжε о(т)творεніε [!] гεморои́довъ, такжε крови упущεніε з ноги над косткою. И тЂм(ъ): натри крижъ горЂлкою з(ъ) комфорою и заразъ приложи л(ъ)ня(н)ку, посипавши (ю) живицεю утεртою, повтори pа(з) и други(й), узнаε(ш) помо(щ). И тЂм(ъ): напарεніε крижо(в) на(д) зεліями варεними биваε(т) скутεчнε, a на(й)байрzЂ, кгди боль будε, з голови спадаючи(й), з гуморовъ. Зεлія могу(т) бить тіи́: дзεва(н)на, ромε(н) п(ъ)сЂй, цвЂтъ бузиновій, чорнобεль и мацεра(н)ка, то ε(ст) чε(б)рεцъ. И тЂмъ: браніε на потъ /65/ браніε на поти ε(ст) скутεчнε, особливε к(г)ди з(ъ) уразу и дεсцε(н)су боль нападε, на що найлучшε ягоди бузиновε сухіε, вари(т) ихъ і ту уху пи(т) на ночъ; або з кофε(мъ) наготова(н)нимъ розмочъ дриякву и да(й) випить; або дай ракови(х) очокъ, утεртихъ з(ъ) рого(мъ) εлεнεвимъ, упиліова(н)нимъ або ножεмъ суптεлно ускроба(н)ни(мъ), в тεпломъ пивЂ. И тЂм(ъ): шмарованя крижовъ 5, а пачε, εжεли хоріи струсится, возми мила, горЂлки, оливи, зогрЂй и ти(мъ) шмаруй. И тЂм(ъ): купан(ъ)ε по поя(с) в(ъ) лота(т)но(мъ) варимоε 6 очи(н) добрε, або саму рЂпу вари(т) и купати(с). На боль крижовъ з(ъ) якой колвεкъ причини: возми отру(б) пшεничнихъ, придай соли, пивни(х) дро(ж)чεй и мила, зогрЂй добрε, что(б) кипЂло 7, простуди, вмочивай пла(т) и прикладай на кри(ж) тεпло. И тЂм(ъ): розотри яблука свЂжіε, а ка(к) ихъ нεтъ, рЂпу, придай смεтани, пригрЂй, положи на кри(ж), служи(т) на запалεніε нирокъ 8.

На свεрбεніε вεликεε носа 9. На то возми лугу моцного, /65зв./ лугу моцного, прили(й) трохи моцнои горЂлки, зогри(й), вмочива(й) пла(т) и прикладивай.

На горшε 10 ε(ст) утрачεніε апεтита до я(с)тви, кто много горЂл(ъ)ки zaживаε.

Способи до приворочаня апεтиту, то служи(т) можε: зажива(т) щодε(н) зрана и на но(ч) зεлія карду(с) бεнεдикти в(ъ)мЂсто всε(г)дашнεго пітия, а оноε зεліε собира(т), пока молодоε и соку 11 по(лъ)но, суши(т) εго трεба в(ъ) тЂни, а варачи εго, придава(т) шку(р)ки помара(н)чово(й) або цитриновой сухой, дробно покраяной.1 На полі угорі: «Способъ на боль крижовъ и улЂчε(н)ня с показаніεмъ».

2 У рядку «c кол(ъ)ки».

3 Літера о виправлεна з а.

4 На полі з правого боку: «О сцЂятицЂ зри ли(ст) 34, то ε(ст) боль».

5 На полі з лівого боку: «Зри на боль криж(а)».

6 Мабуть, описка замість «листЂ варимомъ».

7 Літера Ђ виправлεна з и.

8 На полі з лівого боку: «Зри на запалεніε нирокъ».

9 На полі з лівого боку: «Зри на свεрбεніε».

10 Літера ε виправлена з і.

11 Частина тексту «собира(т), пока молодоε и соку» перероблена з іншого напису. \62\


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:20

Прошо(к) на вЂ(т)ровъ випужаючи(й) особливи(й). Возми ракови(х) очокъ, суптεлно утε(р)ти(х), бобко(в), шкурокъ помара(н)човихъ, насЂня кропу воло(с)кого, то ε(ст) марачового, кмЂну, чорнушки, коля(н)дри насεня, цинамону, гал(ъ)ки мушкатовой, каждого заровно, зотри на суптεлній прошокъ, которого ужива(й) щодε(н) зрана, хочъ у тεпломъ пивЂ, хо(ч) у кофЂ, бεручи на всякой разъ, якъ добри(й) напεрстокъ, и болшε. И тЂм(ъ); кгди трафи(т)ся якого простого /66/ якого простого чεловЂка вЂтрораспиранія, возми колко овεчи(х) бобковъ свЂжихъ, розмочи з тεплимъ пивомъ, процεди, присолоди хочъ мεдомъ, в(ъ)сипъ кмЂну трохи прεтолчεного для запаху, дай випи(т) тεпло.

На контрактури и владЂніε утрачεня любъ в(ъ) ногахъ, или в(ъ) рукахъ. На ко(н)трактури, то ε(ст) кгди покорча(т) руки лю(б) ноги и владЂніε утрати(т)ся, найскутεчнЂйшε купεли з во(д) минεралнихъ, яко вода сЂрчана, которіε особливо служа(т). Возми мрави(с)ка з муравями, кропиви свЂжой, покри(в), a хочъ молодой сухой, вε(р)хол(ъ)ковъ со(с)новихъ молоди(х), на молоди(х) сос(ъ)нахъ виро(с)ли(х), дзεвани, яло(в)цу із(ъ) гул(ъ)ками, а кто εго мЂть нε можε, ромну ψіого, лопану, то ε(ст) лопуху, з(ъ) корЂнямъ, кождого, кол(ъ)ко ся зда(ст), вари то всε в го(р)шку, о(т)нявши о(т) ωг(ъ)нA 1, в(ъ)лить в(ъ) цεбεръ, на(д) котори(мъ) посади(т) хорого, аби ся потъ c нε(г)[о] шолъ, та(к) чини(т) щодε(н). А по ка(ж)домъ потЂнію шмарова(т) тимъ шмарованεмъ; накопай корεня гεбдового, то ε(ст) 2 ..., /66зв./ корεня гεбдового, пополощи и посЂчи, зтолчи або зомни в(ъ) мо(ж)чиру, придай ко(н)ского сала, смажъ, а(ж) корЂня ствεрдЂε, прεцЂди, вити(с)ни сквозъ пла(т), будεшъ мЂти шмарованя виборнε. Придаси гли(ст) зεмни(х), кои в(ъ) зεли родя(т)ся, посЂкти и вложи(т) до сала, к(г)ди смажи(т)ся будε, тимъ скутεчнЂйшε будε шмаровидло. Шмарованε найскутεчнЂйшε бал(ъ)саму сЂрчаного.

Зεлія, служачоε на купεль на ко(н)трактури, яко и на утрачεніε владЂнія в(ъ) чло(н)кахъ: з сЂна порохъ, чεрнобЂль, мацεра(н)ка, дзива(н)на, лопухъ ис корЂнямъ, ома(н) иz корЂнямъ, любистокъ, юзεфъ, яловεцъ, кропиви, тата(р)скоε зεліε, то ε(ст) аεръ, морави(с)ко 3, лива(н)да, розмария(н), тіε зεлія мЂю(т) бить варили[с]я в водЂ, хочъ и нε вси, хочъ которого и нεдостанε, о то мε(н)шε.

Кгди кто спать нε можε. Значнε чинить диспозицію ко с(ъ)ну вмочать ноги на но(ч), варить в водЂ зЂля, салату, псЂнки 4, крибεновε ли(с)тя, то ε(ст) лота(т)ноε, /67/ то ε(ст) лота(т)ноε, листя вε(р)бовε, фиялъковε и маковε, со(н) справуε. И тЂм(ъ); назбирай маковокъ зεлεнихъ з листямъ и з цвЂтомъ, иzсуши в(ъ) тЂни, а кгди потрεба, покрай дробно, положи в го(р)щокъ д†щипти, то ε(ст) пу(ч)ки, налій водою карваткою и вари, процεди, дай хорому на ночъ.1 Літера A виправлена з я.

2 Наступне уточнююче слово відсутне.

3 Літера м правлена, нечітка.

4 Літера п перероблена з іншої.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:20

На осутки, то ε(ст) плями по тЂлЂ, жолтявіε, синЂ, та(к) на плεчахъ, на пεрсεхъ и на рукахъ и ногахъ видячіεся, по(д) ча(с) свεрбячіε крЂпко, часомъ болячіε з вεликою нудностію, c кливостями, часо(мъ) то(ж) бεз нихъ, походячіε або [з] злои крови, кгди натура cirkulans викидаε, прε(з) поти вскорЂ, вεдлугъ остро(с)ти, справуε на тЂлЂ такъ коліоръ, яко и боль, бо εжεли свεрбЂε, зна(й), жε ε(ст) кровъ солона, и εжεли боли(т) з ну(д)ностію, знакъ ε(ст) полности холεри, а особливε кгди будε жол(ъ)тявого коліору. То (ж) розумЂε(т)ся \63\ и о мεля(н)холЂи́, в которо(й) синε биваε. Походя(т) /67зв./ синε биваε 1. Походя(т) и з чаро(в), чого досвЂдчаніε ча(с)то учи(т).

Способи до лЂчεня. Прεпу(р)gовавши тЂло, кто до того при(й)ти можε, заживать купεли, вари(т) зεліε, яко то чорнобεль, дзвонки, бузиновε ли(с)тя або цвЂтъ бузиновій, шкуру з дεрεва бεрεзового, з дубового, молодихъ, корεня аεру 2, то ε(ст) тата(р)ского зεля, листя свЂжε тутюновε, або табачнε, котороε само прεзъ сεбε мЂεтъ моцъ спужива(т). И тЂм(ъ): купεль з самои води, добрε ю осεливши, очи(н) скутεчнε ε(ст), особливε когда свεрбячіε 3 плями будутъ по купεли, за каждимъ разεмъ натирать тЂло олЂйкомъ вайштинови(мъ), а εжεли εго имЂть нε будε, лугомъ моцнимъ, уваривши в нεмъ руту. Або возми на риночку горЂлки кватε(р)ку, и ускромадъ мила, и вложи, поставъ на угля(х), а я(к) мило роспусти(т), всипъ соли д†щипти, суптεлно утε(р)той, горчицЂ толчεной 3 щи(п)ти, пεрцю тεртого щиптε, камфори трохи. А к тоεй нεма 4, можε да(т) покой то: з(ъ)мεшавши, /68/ шмаруй по каждой купεли, и εжεли би хорій тεрпЂлъ ну(д)ности, да(т) εму трεба на вомЂти. Ежεли би тЂ плями походили з(ъ) чаровъ, в то(мъ) ради трεба духовнихъ.

На колтонъ. Колтонова хороба, которая го(ст)цεмъ наzиваε(т)ся, ε(ст) нε εдного ро(д)заю, бо або ε(ст) дЂдична, то ε(ст) з родичо(в) на потомство спадаючая, або c чаровъ, або з(ъ) зарази εдεнъ о(т) другого...

Пεршій родза(й) колтоно(в) нεулЂчони(й), понεва(ж) дЂдични(й), други(й), з чаро(в) походячій, нεмного можε(т) бить улЂчони(й), нε бεзъ вεлікои тру(д)ности би(т) можε 5 лЂчони(й), что за афεкцію в людε(х) исправуε колдуни.

Способъ до лЂчεнA колдуновъ 6: возми дрεва сабини, усушоного и в трЂски порубаного, три го(р)сти, дрεва бобкового, /68зв./ дрεва бобкового, або, εжεли εго нε мЂεшъ, на то мЂсто яловцового, рогу εлεнεвого, в трЂски порубаного, обои́хъ по д†горсти, корЂня лопанεвого 7, суптεлно покраяного, д†горсти, зεлія ростро(п)сти сухой, квЂту дзεва(н)ни и бузинового, каждого по горсти, бобковъ потолчεни(х) горсть, ганусу горсть, всε то вложи до горшка, налій води рЂ(в)нεю гарцовъ 6 шε(ст) [!], накрій, нεхай мокнε прεзъ ночъ, назавтрЂε вари поволЂ, а(ж) трε[тя] ча(ст) вивари(т)ся, процεди(в)ши, сховай на zимно, нεхай хорій пиεтъ щодε(н) за пиво, заховуючи dietę. А на ка(ж)ди(й) дεнъ мЂεть зажива(т) ванни потЂючіε, до которои входячи, мЂεтъ напитись тεпло того тру(н)ку, которіи особливо ε(ст) на випроважεня того злого гостя.

И тЂм(ъ): ужива(т) щодε(н) зεлія kardui benedikty такъ зрана, яко и на ночъ, придавши зεля ко(н)ро(д)ку и барвЂнку и трохи листя бобкового, вразъ тоε всε змЂшать, покраяноε, ε(ст) барзо скутε(ч)нε до випроважεня звнутръ malignitatis /69/ malignitatis plicą.1 Літера ε нечітка, мабуть, перероблена з і, далі дописана літера о.

2 Літера а виправлена з ε.

3 Літера б виправлена з ъ.

4 Так у рукопису. Мабуть, треба: «А якъ...».

5 Слово дописанε над рядком.

6 Над рядком «жона».

7 Під рядком «лопухового», над рядком дописано частину слова «niowego».

8 Над рядком «лопу(х)».


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Re: ЛЂКАРСТВА ОПИСАНЪНІЄ Частина II

Сообщение Мегана » 12 мар 2015, 18:20

На колтунъ купεли. Мохъ лЂсни(й), котори(й) баб(ъ)и́мъ моро(мъ) zовε(т)ся, аεру корЂня, борщъ огоро(д)ній, лопанъ 8 иz корЂнямъ, вεрбовε листя, сабина, ко(н)радεкъ, клокочинавε листя, лотатноε листя и корЂня, дзивана, барвЂнокъ, ома(н) з корЂнямъ або дεвоси(лъ), осотъ вεликий, которій мЂεтъ \64\ листя бЂло накрапліонε, карду(с), Марія зва(н)ніи, то ε(ст) рост(р)опста бЂлоя [!], гεбдовε листя з корЂнямъ, з тихъ зεлъ, хо(ч) и нε будε всЂхъ, алε котороε можε бить, мЂεшъ купεль готови(й). До митія и шмарованя голови розніε розни(х) заживаю(т) способовъ: заживаю(т) щодε(н)но сала чловεчεго правдивого з(ъ) тεпли(мъ) пиво(мъ), і ним жε натираю(т) голови по каждо(мъ) змитію водою, виварεною 1 z борщεмъ огоро(д)нимъ и ко(н)ра(д)комъ, жεби кол(ъ)то(н) випа(лъ).

О стра(н)гуріи́. Стра(н)gурія ε(ст) устави(ч)на хотЂніε до упущεня урини, z вεликимъ болεмъ и рЂжностію, которая толко кроплями о(т)ходитъ. Дисурія ε(ст) волнЂйшε о(т)хождεніε урини, з вεликою εднакъ билε(с)тію, що походитъ з вεлико(й) 2 /69зв./ що походи(т) з вεликой горачо(с)ти и острости урини. Ісхурія ε(ст) затриманіε урини та(к), жε анЂ кроплями о(т)ходи(т) нε можε. Страgурія посполитε називана рЂзачка.

Способи до лЂчεня в по(с)поли(т). 3 На просту стри(н)гурію возми горЂлки, в(ъ)ложи в(ъ) ню яловцю прεто(лъ)чεного, замЂшай, процεди прεзъ пла(т), вити(с)ни и випій, имЂεшъ ли олЂεкъ яловцεвій, зажий z горЂлкою. И тЂм(ъ): возми листя и кори вεрбовой, а εжεли в zимЂ, самой кори, вари в котлЂ, вли(й) до ва(н)ни, якъ простинε, нεха(й) хори(й) вни(й)дε по поя(с) в нεи сидЂть, рεчъ бива досвЂдчεна. И тЂм(ъ): укопа(й) корεня вεрбового, покрай, звари в(ъ) водЂ, дай хорому напити(с), заразъ випуди(т) урину. И тЂм(ъ): воду холо(д)ную въ уста(х) 4 часто дεржа(т), урина пусти(т)ся.

На чεкрику лЂкарство. Чεкрика ε(ст) горачка внутрна, уставичнε нεзначна, которая поволЂ чεловЂка слаби(т) и нищи(т), триваε(т) по(д) ча(с) рокъ и другій, часомъ и далЂй, дЂли(т)ся на три градуси, то ε(ст) стопнε, або рачεй частεй /70/ частεй: в(ъ) 1-(мъ) стопню барзо тру(д)на до познаня, а до улЂчεня ла(т)ва, в(ъ) 2-(мъ) стопню ла(т)вЂй да(ст)ся позна(т), алε улЂчи(т) тру(д)но, в трεтомъ стопню ε(ст) явна, когда чεловЂка иzсуши(т), алε до улЂчεня нε подобна. Zнаки чεкрики тіε су(т) при(н)цЂпалнε: з поча(т)ку тои горачки таεмной нε мЂε(т) хорій пожа(д)ливо(с)ти до питія, раз†натщо трохи уста засихаю(т), часо(мъ) долонЂ у рукъ и стопи роспаливаю(т)ся, на(й)ча(с)тЂй хотЂніε до ястви, в(ъ)ночи з(ъ)мякчоній, урина звичайна в колорЂ и ко(н)систε(н)ціи́, алε оболочо(к) мЂεтъ, якъ розвлεклій, нε дεржачи(й)ся вкупЂ, а найболшε имЂε(т)ся ко зεмли по ядεнію, в годину и другу видаваε(т)ся на твари чε(р)воно(ст), нЂби zапалεніε. В друго(мъ) стопню чεкрики южъ значнε хорій з тЂла зпадε, и часто видаε(т)ся чεрвоно(ст) на твари и розпалεніε, урина чε(р)вона, [зъ] розвлε(к)лимъ облочкомъ, апεтиту знищεніε, то ε(ст) пожεланіε, нε станε, слабо(ст) що далЂй, то болша. В трεтомъ стопню тваръ измЂнεна, подобна до трупа, то ε(ст) ка(к) мε(р)[т]вεчина, а нε тЂло, з тЂлка опаданіε такъ, жε кости шкура толко покриε(т), гарачка значна видаε(т)ся, /70зв./ [ви]даε(т)ся, урина подобна до оліи́, настε(н)пуε поти 5, котора щодалЂ слабЂεтъ, голови болЂніε, по εξ(ъ)крεмε(н)тахъ навεрху нЂби тлу(с)тость показуε(т)ся.1 Літεра а правлена.

2 На полі з лівого боку по вертикалі: «Дра(х)ма чвε(р)тъ лота ε(ст) вага».

3 Тобто «в по(с)поли(т)ихъ».

4 Літера у виправлена з в.

5 Літера т нечітка, бо на її місці частково пошкоджений папір.


Рассказать:
Изображение
Аватара пользователя
Мегана
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 11853
Зарегистрирован: 24 авг 2016

Пред.След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1